Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Tutaj toczy się gra główna PBFa.
Post Reply
KacBR29
Gracz
Posts: 106
Joined: Thu Mar 03, 2016 5:46 pm
Location: Dolnośląskie
Contact:

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Post by KacBR29 » Sat Jun 06, 2020 11:51 am

Pozywająca strona: Czarnoruś
Pozwany: Takistan
Przedmiot pozwu: Umowa handlowa na import Ropy z Takistanu na Czarnoruś.
Wniosek Pozywającego: Unieważnienie w całości.

Uzasadnienie
"Szanowny sądzie. Przedstawiam oto dokumenty i nagrania, które wyraźnie pokazują że zawarta umowa spełnia dwie przesłanki do jej unieważnienia. Pierwszym dowodem są nagrania, oraz zeznania członków delegacji handlowej. Drugim dowodem są akta i dokumenty, z których jasno wynika że strona Czarnoruska nie godziła i nigdy nie zgodziła by się na 10 letni okres obowiązywania wyłączności, dla Takistanu. Wynika to jasno z przedstawionych dokumentów. Wyczerpuje to w całości znamiona poważnego błędu technicznego. Oprócz tego jednak zachodzi w tym przypadku dodatkowo uzasadnione podejrzenie oszustwa, ze strony Takistanu. Liczymy że sąd podejmie również ten wątek. Wnosimy więc o uznanie tej umowy za w całości nie ważną. Z naszej strony to wszystko."

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Post by SaSTrooP » Sun Jun 07, 2020 2:23 pm

POSTANOWIENIE
INJUNCTION
MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI W HADZE
Z DNIA 27 LUTEGO 2021 ROKU


Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przyjmuje skargę do rozpoznania oraz:
1) Ustala, iż wobec braku wniesienia wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym, sprawa rozpoznawana będzie w trybie zwykłym;
2) Wobec powyższego na podstawie art. 25 Statutu MTS wyznacza następujący 11-osobowy skład sędziowski do rozpoznania sprawy:
* Abdulqawi Ahmed Yusuf (Przewodniczący)
* Peter Tomka
* Mohamed Bennouna
* Antônio Augusto Cançado Trindade
* Joan E. Donoghue
* Giorgio Gaja
* Dalveer Bhandari
* Lipton Robinson
* Richard Crawford
* Kirill Gevorgian
* Yuji Iwasawa
3) Na podstawie art. 36 § 6 Statutu MTS kwalifikuje sprawę jako sprawę o wykładnię umowy i przyjmuje ją do rozpoznania jako zgodną z kompetencją Trybunału;
4) Na podstawie art. 36 § 2 oraz 3 Statutu MTS wzywa Republikę Takistanu do sprecyzowania, czy przyjmuje jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie zawartej umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia:
* O zgodzie na procedowaniu sprawy przez Trybunał - w takim przypadku strony tracą status powoda i pozwanego i występują wspólnie o rozstrzygnięcie przedmiotu sporu, bądź
* O poddaniu się jurysdykcji Trybunału w przedmiotowej sprawie - w takim przypadku Republika Takistanu występować będzie w charakterze pozwanej w sporze
* O odmowie poddania się jurysdykcji Trybunału w przedmiotowej sprawie
5) W przypadku złożenia dowolnego z pierwszych dwóch oświadczeń przedstawionych w pkt. 4 zobowiązuje Republikę Takistanu do:
* Przedstawienia swojego stanowiska w sprawie bądź złożenia odpowiedzi na pozew, zawierającego odniesienie się do zarzutów Republiki Czarnorusi oraz własne wnioski
* Przedłożenia wszelkich dowodów na poparcie swoich twierdzeń najpóźniej przy złożeniu stanowiska w sprawie bądź odpowiedzi na pozew
6) Trybunał wyznacza dla Republiki Takistanu termin do ostatniego dnia kwietnia 2021 roku na odniesienie się do powyższych zagadnień, pod rygorem przyjęcia, iż Republika Takistanu odmówiła poddania się jurysdykcji Trybunału;
7) Trybunał wzywa Republikę Czarnorusi do:
* Uzasadnienia żądania skargi poprzez przytoczenie okoliczności budzących zastrzeżenia
* Przedłożenia dowodów, z których wynika ewentualna tzw. klauzula sądowa, a więc poddanie się obu stron sporu jurysdykcji Trybunału z mocy umowy międzynarodowej
8 ) Trybunał wyznacza termin dla Republiki Czarnorusi do ostatniego dnia marca 2021 roku na odniesienie się do powyższych zagadnień, bez nałożenia rygoru niedotrzymania terminu;


Teraz kwestia techniczna co do dowodów: Jeśli umowę macie zrobioną na odpierdol (czyli napisaną na messengerze), to można to przedłożyć jako dowód pod postacią skrinów, które możecie według swojej swobody częściowo ocenzurować (jeżeli wynikają z nich inne wątki niezwiązane ze sporem). Wynika to z faktu, że nie uznajemy nikogo za aż tak nienormalnego, by nie zawierał umowy międzynarodowej w formie pisemnej. Zeznania świadków, jeżeli się takie pojawią, muszą być prowadzone z udziałem GMa głównego, ja jako GM pomocniczy od MTS rozstrzygam na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

Następnie do czasu rozwiązania tego sporu nie mogę jako gracz/osoba/GM/wpiszsecochcesz udzielać żadnych wyjaśnień stronom co do tego sporu. Zważcie na to.
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 508
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Re: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Post by Anubis » Sun Jun 07, 2020 2:36 pm

Wypowiedź przedstawiciela Takistanu.

"...jesteśmy zaskoczeni całą tą sytuacją. Nie wiem dlaczego w ogóle dzisiaj się tutaj znajdujemy, ale jest to istna prowokacja i jakaś abstrakcja.
Chciałbym przedstawić wyjaśnienia obecnej sytuacji, która jest kuriozalna.
Przejdźmy najpierw do umowy 10-letniej. Oczywiście że strona Czarnoruska otrzymała taką wersję umowy, jednak była to umowa wstępna, a właściwie tylko jej wzór, nie została ona podpisana przez Czarnoruś, ani przez żadnego z przedstawicieli Takistanu, a co za tym idzie, nigdy nie weszła w życie. Następnie doszło do dalszych negocjacji w których obie strony zgodził się na umowę 5-letnią, tutaj już podpisy złożyły obie strony.
Dziwi nas fakt, że przedstawiciel Czarnorusi wymachuje tu dokumentem umowy 10-letniej na którym nie widnieją żadne podpisy, a obok leży dokument umowy 5-letniej który został zatwierdzony przez obie strony.
W tym wypadku również dysponujemy dowodami z negocjacji w których jasno określono, że wzór umowy 10-letniej jest odrzucony, a obecna umowa na okres 5 lat jest zaakceptowana.
Z tego miejsca wnosimy o odrzucenie w całości wniosku Czarnorusi jako bezpodstawnego."

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Post by SaSTrooP » Tue Jul 21, 2020 1:36 am

Protokół z rozprawy Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze z dnia 4 czerwca 2021 roku.
Po wywołaniu sprawy oraz ustaleniu, iż skład sędziowski zebrał się właściwie, sprawdzono obecność.
Obecny przedstawiciel Republiki Czarnorusi.
Nieobecny przedstawiciel Wielkiej Republiki Abbarstanu (wcześniej Takistanu). W aktach oświadczenie o odmowie udziału w rozprawie.
Obecni świadkowie - delegacja czarnoruska uczestnicząca w procesie zawierania traktatu podlegającego ocenie MTS.

Po potwierdzeniu tożsamości świadków stają świadkowie Bohumil Strejkoza oraz Vadim Bohum, składając następujące zeznania co do przebiegu negocjacji między stronami:
"Takistan proponował 10 lat, ale się nie zgodziliśmy na to. Takistan miał zmienić to w dokumentach do ratyfikacji (zgłoszenia do Sekretariatu ONZ w trybie art. 102 KNZ - na pyt. sędz. Dalveer Bhandari), ale tego nie zrobił przez co mimo, że podpisano [umowę] na 5 lat, widniało [na niej], że na 10 lat. To wina Takistanu, bo nie sprawdził i źle formalności dopełnił."
Na tym zeznanie delegacji czarnoruskiej zakończono.

Po krótkiej deliberacji MTS podtrzymuje kwalifikację sprawy jako sprawę o wykładnię traktatu w rozumieniu art. 36 § 2 lit. a) Statutu MTS, przy czym Skład Orzekający decyduje się na zarzucenie postępowania dowodowego w przedmiocie oszustwa Wielkiej Republiki Abbarstanu wobec delegacji Republiki Czarnorusi i zaniechać wydania postanowienia (injunction) przywracającego postępowaniu charakter sprawy o każdą kwestię prawa międzynarodowego (o unieważnienie).

Na tym - wobec braku wniosków Wielkiej Republiki Abbarstanu - postępowanie dowodowego zakończono i rozprawę zamknięto.

Skład Orzekający odracza ogłoszenie wyroku wraz z uzasadnieniem do dnia 28 czerwca 2021 roku.
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Post by SaSTrooP » Wed Jul 22, 2020 12:59 am

ORZECZENIE
RULLING
MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI W HADZE
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
W sprawie ze zgodnego wniosku Republiki Czarnorusi oraz Wielkiej Republiki Takistanu w przedmiocie interpretacji części treści umowy wzajemnej z lutego 2021 roku
Przy rozpoznaniu w trybie zwykłym w składzie następującym:
* Abdulqawi Ahmed Yusuf (Przewodniczący)
* Peter Tomka
* Mohamed Bennouna
* Antônio Augusto Cançado Trindade
* Joan E. Donoghue
* Giorgio Gaja
* Dalveer Bhandari
* Lipton Robinson
* Richard Crawford
* Kirill Gevorgian
* Yuji Iwasawa
Oraz po przeprowadzeniu rozprawy
Orzeka iż:
1) Umowa pomiędzy Republiką Czarnorusi a Wielką Republiką Abbarstanu (wcześniej Takistanem) z lutego 2021 roku zawarta została na czas określony 5 lat;
2) Współdzieli po równo koszty postępowania między stronami, wobec czego Republika Czarnorusi obowiązana jest pokryć 1,2mln kosztów, a Wielka Republika Abbarstanu także 1,2mln kosztów;
UZASADNIENIE
WNIOSKI STRON

W lutym 2021 roku Republika Czarnorusi wniosła powództwo przeciwko Republike Takistanu (Teraz – Wielkiej Republice Abbarstanu) w przedmiocie unieważnienia w całości umowy zawartej między tymi stronami w lutym 2021 roku, a dotyczącej zniesienia oclenia pomiędzy stronami, przyjęciu regulacji Światowej Organizacji Handlu w zakresie ceł wzajemnych, ewentualnych ceł zaporowych, a także eksportu oraz importu ropy naftowej na poziomie międzypaństwowym. Wniosek uzasadniony został tym, że strona czarnoruska nie godziła i nigdy nie zgodziła się na 10 letni okres obowiązywania wyłączności dla Takistanu (teraz Abbarstanu). Wynika to jasno z przedstawionych dokumentów przez stronę powodową i wyczerpuje to w całości znamiona poważnego błędu technicznego. Oprócz tego jednak zachodzi w tym przypadku dodatkowo uzasadnione podejrzenie oszustwa, ze strony Takistanu (Abbarstanu).

Postanowieniem (Injunction) z dnia 27 lutego 2021 roku MTS ustalił, iż wobec braku wniesienia wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym, sprawa rozpoznawana będzie w trybie zwykłym, a także na podstawie art. 36 § 2 lit. a) Statutu MTS kwalifikuje sprawę jako sprawę o wykładnię umowy i przyjmuje ją do rozpoznania jako zgodną z kompetencją Trybunału oraz Wielką Republikę Abbarstanu do zajęcia stanowiska w sprawie oraz Republikę Czarnorusi do przytoczenia dalszych okoliczności wskazujących na ewentualne zastrzeżenia co do warunkó zawarcia umowy.

Republika Czarnorusi nie zajęła dalszego stanowiska w sprawie.

Wielka Republika Abbarstanu zajęła stanowisko w sprawie wskazując, iż państwo to jest zaskoczone całą sytuacją i nie rozumie istoty powództwa. Wskazała następnie, iż strona Czarnoruska otrzymała taką wersję umowy, jednak była to umowa wstępna, a właściwie tylko jej wzór, nie została ona podpisana przez Czarnoruś, ani przez żadnego z przedstawicieli Takistanu (Abbarstanu), a co za tym idzie, nigdy nie weszła w życie. Następnie doszło do dalszych negocjacji w których obie strony zgodził się na umowę 5-letnią, tutaj już podpisy złożyły obie strony. Z tego miejsca Wielka Republika Abbarstanu wniosła o odrzucenie w całości wniosku Czarnorusi jako bezpodstawnego.

POSTĘPOWANIE DOWODOWE

W toku postępowania dowodowego oparto się przede wszystkim na następujących dokumentach:
* Protokole negocjacji delegacji wzajemnych;
* Dokumencie umowy przedłożonym w poświadczonej kopii przez obydwie strony (każdą osobno);
* Dokumencie umowy przedłożonej do Sekretariatu ONZ zgodnie z wymogiem art. 102 Karty Narodów Zjednoczonych;
* Zeznaniach świadków – delegacji czarnoruskiej;

Z dokumentacji przedstawionej przez strony wynika, iż zarówno umowa czarnoruska jak i abbarska zawierają klauzulę o związaniu czasem jej obowiązywania 5 lat. Jednocześnie Sekretariat ONZ zawiadomił MTS w trybie art. 34 § 2 Statutu MTS, iż przedstawiona im umowa zawarta została na okres 10 lat, przy czym dokumentacja ta nie zawiera podpisów obydwu stron.

UZASADNIENIE PRAWNE

Obydwie strony są sygnatariuszami Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z 1965 roku (dalej – KWPT), wobec czego stanowić ona będzie kanwę ewentualnych rozważań prawnych w sprawie.

W sprawie zastosowano źródła prawa: KWPT, KNZ oraz traktat zawarty między stronami będący podstawą sporu. Tym samym rozstrzygano zgodnie z kompetencją trybunału (art. 36 § 6 Statutu MTS) oraz w zakresie dopuszczalnych źródeł prawa wymienionych w art. 38 Statutu MTS.

Umowa międzynarodowa to każdy dostrzegalny, rejestrowalny oraz zrozumiały zgodny akt woli co najmniej dwóch podmiotów państwowych. Jednocześnie znaczenie na tu przede wszystkim wspomniany akt woli. Akt woli jest zaś czymś innym aniżeli sam dokument umowny. Jak zresztą wynika wprost z Art. 2 § 1 lit. a) KPWT "traktat" oznacza międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w dwóch lub więcej dokumentach, i bez względu na jego szczególną nazwę.

Tym samym nie budzi wątpliwości, iż niezależnie od ilości rzeczywiście „krążących” dokumentów strony zawarły jedną umowę międzynarodową, a przedmiotem sporu jest co najwyżej niezgodność co do interpretacji kontraktu w kwestii jego postanowień. Nieszczególnie więc prawidłowa jest argumentacja, że traktatu – wobec jego różnego brzmienia – w ogóle nie zawarto.

Z oświadczeń złożonych po ich wyklaryfikowaniu przez obydwie strony wynika więc raczej jednoznacznie, iż w istocie spór ogranicza się do wykładni zawartej przez strony umowy co do terminu jej obowiązywania. Uzasadnia to przyjęcie sprawy do rozpoznania przez Trybunał jako sprawy o wykładnię umowy na podstawie art. 36 § 2 lit. a) Statutu MTS w zw. z art. 36 § 1 tego Statutu.

W tym miejscu wskazać należy, iż z oryginalnego brzmienia wniosku czarnoruskiego wynikało ewentualne powództwo o ustalenie nieważności umowy w całości wobec brzmienia (jak Trybunał przyjmuje) art. Art. 49 KWPT, zgodnie z którym jeżeli państwo zostało nakłonione do zawarcia traktatu drogą oszukańczego postępowania innego państwa negocjującego, państwo to może powołać się na oszustwo jako unieważniające jego zgodę na związanie się traktatem.

Z treści złożonych dokumentów, jak również zeznań delegacji czarnoruskiej jasno wynika jednak, iż strona czarnoruska nie została w żaden sposób zmanipulowana w toku zawierania traktatu, a co najwyżej mówić można o błędzie technicznym na etapie wzajemnej wymiany dokumentów będących skutkiem negocjacji. W związku z tak przeważającym materiałem Trybunał zdecydował o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu tzw. bezspornym.

Przechodząc do właściwej argumentacji przemawiającej za wyrokiem, ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika bezsprzecznie, iż wolą stron było związanie się kontraktem na okres 5-ciu lat. Z treści protokołów wynikają zastrzeżenia strony czarnoruskiej („10 lat jak za taką umowę to za dużo trochę”), gdzie następnie ze strony Abbarstanu pada propozycja „Zrobimy na 5 [lat]?”, co spotyka się z twierdzącą odpowiedzią delegacji Czarnorusi.

Następnie na oryginałach umów złożono podpisy – a z treści oryginałów wynika, iż istotnie umowę zawarto na okres 5 lat, nie ma tu sprzeczności w treści umowy, co mogłoby zaważyć na jej skuteczności.

Z powyższego wynika, iż w istocie popełniony został jedynie błąd techniczny (a nie błąd w rozumieniu art. 48 KPWT) w toku składania dokumentu do Sekretariatu ONZ celem realizacji założeń art. 102 Karty Narodów Zjednoczonych, przy czym złożono do Sekretariatu (najpewniej omyłkowo) dokument niezawierający podpisów stron, co wskazuje na omyłkowe złożenie draftu dokumentu z etapu negocjacji. Rację ma tu więc delegacja czarnoruska zeznając, iż Wielka Republika Abbarstanu nie dopełniła formalności, skoro to ona przystąpiła do składania dokumentacji do Sekretariatu.

Niezłożenie dokumentu w trybie powołanego wyżej artykułu KNZ ma jednakże jedynie ten skutek, że żadna ze stron, która taki traktat lub układ zawarła, nie może się nań powoływać wobec jakiegokolwiek organu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie oznacza to jednak, iż samej umowy nie zawarto – do tego wystarczy zgodna wola obydwu stron traktatu.

Republika Czarnorusi oraz Wielka Republika Abbarstanu (wcześniej Republika Takistanu) zawarły więc umowę na okres 5 lat. Jednocześnie strony powinny niezwłocznie uzupełnić brakującą dokumentację na ręce Sekretariatu ONZ, by wdrożyć w stosunku do kontraktu skuteczność art. 102 KNZ.

O kosztach orzeczono mając na uwadze rzeczywisty koszt oraz zawiłość postępowania w sprawie. W przypadku przyjęcia przez Trybunał, że sprawa dotyczy wykładni umowy przyjmuje się, iż strony zgłosiły zgodny wniosek co do jego tożsamości (wykładnia umowy). Tym samym strony tracą dotychczasowe stanowisko powoda i pozwanego i uczestniczą w sporze jako uczestnicy zmierzający wspólnie do rozstrzygnięcia sprecyzowanego sporu. Z tego też względu strony – w opinii Trybunału – w częściach równych współuczestniczą w kosztach postępowania.

Wyroki Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości są ostateczne i nie przysługują od nich żadne środki zaskarżenia.
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

Post Reply