ONZ,

Locked
User avatar
Marin
Posts: 98
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: ONZ,

Post by Marin » Sun Sep 29, 2019 2:24 am

Reprezentant Gaary:

Szanowne zgromadzenie, szanowni słuchacze. W faszystowskiej wizji istnieją tylko grupy, wszelki indywidualizm musi być stłamszony i zwalczony, gdyż nie wpasowywanie się jest zagrożeniem dla wiecznie wrażliwego państwa faszystowskiego. Dlatego też, kiedy przychodzi do karania przejawów faszyzmu, powinno się indywidualne jednostki pociągać do odpowiedzialności. Dlatego też, mimo że będę wskazywał w swojej przemowie na całe grupy, tak jej celem jest wyciągnięcie osób odpowiedzialnych za zbrodnie i przestępstwa na światło dzienne i publiczne zmuszenie ich do wzięcia odpowiedzialności za czyny, od których tak zręcznie starają się umywać ręce.
Zacznę od zbrodniczej organizacji, jaką jest organizacja Krzyżowców Amestris. Banda barbarzyńców, którzy splamili swoimi obrzydliwymi czynami symbole religii chrześcijańskiej, którzy odwrócili się od nauk Jezusowych dążących do pokoju, nie musi być przedstawiana chyba nikomu. Ukrzyżowania, pokazowe egzekucje czy inne działania które można określić jedynie jako dzikie, wzruszyły światem. Teraz, gdy docierają do nas kolejne wieści o tym, że planują oni kolejne śmierci, swoją kolejną Krucjatę wzywam Szanowne Zgromadzenie do działania. Wzywam wszystkich tutaj, do uznania Krzyżowców jako organizacji terrorystycznej, oraz do szeregu kar wobec liderów tego ugrupowania, obejmujących nie tylko zakaz podróży, ale również zamrożenie środków finansowych. Wierzę, że tak jak gdy państwa ONZ głosowały nad rezolucją 2170 tak i tutaj uda się jednomyślnie rozpocząć działania, mające ukrócić to brutalne szaleństwo.

Drugą grupą, której winę chciałbym przed Zgromadzeniem przedstawić są rządzące elity Koion Hellon, które w swoich działaniach dalej odchodzą od idei wolnych ludzi. Wprowadzili nowe prawo na terenach zdobytych od KRWN, prawo które, cytuję
Zostaje ustanowiony przymus pracy dla lokalnej ludności, każda osoba po ukończeniu 15 roku życia, nie pobierająca nauki lub nie pracująca, nie będąca kaleką/inwalidą/emerytem/kobietą w ciąży zostanie oddelegowana do pracy.
Już samo prawo to jest nieetyczne w samej swojej istocie, łamiące jedno z podstawowych praw człowieka: "zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie". Czym innym jak nie poddaństwem jest Jednak Koion poszedł o krok dalej, aktywnie zachęcając swoich obywateli do brania udziału w tym procederze, gdy jak czytamy w Rozporządzeniu Komisji Reorganizacji Scytii
Pracodawcy z całego Koionu mogą zgłaszać zapotrzebowanie na pracowników.
Wzywam jednak wszystkie państwa, ale też każdego kto mnie słyszy, do nie wspierania tego procederu, a Szanowne Zgromadzenie o rozpatrzenie kolejnego wniosku: O oficjalne potępienie Koion Hellonu za wprowadzenie tego godzącego w przyrodzoną i niezbywalną każdemu człowiekowi godność, prawa.

Wnioski, coby Edek miał łatwiej:
1. Potępienie organizacji Krzyżowców Amestris.
2. Wprowadzenie zakazu podróży międzynarodowych wobec liderów wyżej wymienionej organizacji.
3. Zamrożenie środków finansowych liderów Krzyżowców Amestris.
4. Potępienie Koion Hellonu za wprowadzenie prawa zmuszającego podbitych obywateli dawnego KRWN do pracy.
Czuowiek GM

Posiadacz orderu Harcerza

Adept drugiego poziomu Harcerza

PrzemoC
Gracz
Posts: 35
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: ONZ,

Post by PrzemoC » Sun Sep 29, 2019 3:54 pm

Szanowni Zgromadzeni i Słuchacze!

Jako reprezentant Republiki Wielu Narodów jestem zobowiązany poinformować, iż głos z Asyryjskiej Republiki Gaary ubiegł nas w kwestii rozporządzeń, które wydano w kraju naszego północnego sąsiada, w Koionie. Dobrze wiedzieć, że inni podzielają nasze obawy, do tej kwestii jednak jeszcze wrócę.

Odpowiadając na apel reprezentanta Gaary informuję, iż Republika Wielu Narodów stanowczo potępia wszelkie znamiona faszyzmu, które coraz częściej pojawiają się na twarzach państw regionu. Zwłaszcza te znamiona, które z niezrozumiałych powodów zostały wcielone w życie i kolejny raz doprowadziły do rozlewu krwi. Kolejny raz, zwracając się do władzy i ludu sąsiednich państw prosimy, by wyrzekać się brutalności w rozwiązywaniu sporów, a za brutalność która doszła do skutku karać srogo, ale sprawiedliwie. RWN jest gotowe uznać tzw. "Krzyżowców" za grupę terrorystyczną i popiera wniosek o ukaranie członków i liderów tego ugrupowania - ale także tych, którzy w obliczu niepodważalnych dowodów zamierzają bronić zbrodniarzy i umożliwią im uniknięcie sądu i kary.


Wracając do kwestii znacznie nam bliższej, w pełni zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, jakie niósł ze sobą incydent graniczny w poprzednim miesiącu i we współpracy z Koionem podjęliśmy zdecydowane działania, aby podobnym zrywom przeciwdziałać. Podkreślamy jednak, że był to jednorazowy incydent i obawiamy się, że zostanie wykorzystany przez Varberiosa do prowadzenia na terenach byłej KRWN polityki terroru, a może nawet został w tym celu sprowokowany.

Proszę mnie źle nie zrozumieć - RWN nie zamierza podważać prawa Koionu do prowadzenia suwerennej polityki i realizowania swojej wizji świata w granicach własnego państwa, nawet jeśli jest to wizja całkowicie odmienna od naszej. Apelujemy jednak, by wizja ta była realizowana kosztem obywateli Koionu, tak długo jak zgadzają się z poczynaniami swoich przywódców. W związku z tym, nie możemy bezkrytycznie przyglądać się próbom wykorzystania ludzi zamieszkałych na terenach byłej KRWN, tym bardziej iż jako jej kontynuator, Republika Wielu Narodów w dalszym ciągu uważa potomków dawnych niewolników i Mongołów za swoich obywateli, za większość etniczną na w/w terenach oraz mniejszość w Koionie. Stanowczo sprzeciwiamy się, by osoby te, zwłaszcza tak młode, zostały zmuszane do niewolniczej pracy, przesiedlone lub represjonowane.

Aby nie być gołosłownym, przywołam niepokojący fragment wypowiedzi władz Koionu:
-Zostaje ustanowiony przymus pracy dla lokalnej ludności, każda osoba po ukończeniu 15 roku życia, nie pobierająca nauki lub nie pracująca, nie będąca kaleką/inwalidą/emerytem/kobietą w ciąży zostanie oddelegowana do pracy. Pracodawcy z całego Koionu mogą zgłaszać zapotrzebowanie na pracowników.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na określenia: "PRZYMUS PRACY", "ODDELEGOWANA DO PRACY", "ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW". Zwracam się tu szczególnie do reprezentanta Koionu: proszę przypomnieć panu Varberiosowi, że człowiek nie jest towarem, na który można złożyć zapotrzebowanie. Zarówno forma, jak i treść tego rozporządzenia przywołują na myśl czasy, gdy w Europie prym wiodła III Rzesza, wgłąb której wywożono i zmuszano do pracy miliony ludzi należących do wszelakich mniejszości. Co będzie następne? Autokary w Amestris pomylą drogę i wywiozą do Koionu Muzułmanów, by pokryć "ZAPOTRZEBOWANIE"? Wyciągając wnioski z historii, sprzeciwiamy się działaniom Koionu i nawołujemy przedstawicieli pozostałych państw do tego samego.

Idąc dalej, przywołajmy Porozumienie Londyńskie z 8 sierpnia 1945 ustanawiające Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, które głosi:
(...) deportacje na roboty przymusowe albo w innym celu ludności cywilnej na okupowanym obszarze lub z tego obszaru zaliczało do zbrodni wojennych, zaś do zbrodni przeciw ludzkości obracanie ludzi w niewolników, deportacja i inne czyny nieludzkie, których dopuszczono się przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej, przed wojną lub podczas niej.

Powołujemy się na Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 1998, artykuł 7, który do zbrodni przeciwko ludzkości zalicza:
- deportację lub przymusowe przemieszczanie ludności,
- uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej,
- inne przymusowe działania,
oraz na artykuł 8, który "bezprawną deportację lub przesiedlenie albo bezprawne pozbawianie wolności" zalicza do zbrodni wojennych.

W obliczu działań, jakie mają miejsce na terenach zamieszkałych przez obywateli RWN poza granicami naszego kraku, żądamy powołania specjalnej komisji, która zbada, czy Koion Hellenon dopuścił się zbrodni wojennych w czasie wojny, oraz czy obecnie nie dopuszcza się czynów wpisanych w definicję zbrodni przeciwko ludzkości. Jednocześnie żywimy obawy, że podobne działania mogą mieć miejsce w Traconii, gdzie obecnie również przebywają siły zbrojne Koionu. Takiego zachowania nie może usprawiedliwić nic: ani zwycięstwo militarne, ani siła, ani tak zwana "wyższość kulturowa".

Podsumowując:
1. RWN potępia organizację Krzyżowców Amestris i uznaje ją za organizację terrorystyczną.
2. RWN popiera wprowadzenie zakazu podróży międzynarodowych wobec liderów wyżej wymienionej organizacji.
3. RWN popiera zamrożenie środków finansowych liderów Krzyżowców Amestris.
4. RWN popiera potępienie Koion Hellonu za wprowadzenie prawa zmuszającego podbitych obywateli dawnego KRWN do pracy.
PONADTO
5. RWN wnosi o powołanie specjalnej komisji, która zbada, czy Koion Hellenon dopuścił się zbrodni wojennych w czasie wojny, oraz czy obecnie nie dopuszcza się czynów wpisanych w definicję zbrodni przeciwko ludzkości.

KacBR29
Gracz
Posts: 47
Joined: Thu Mar 03, 2016 5:46 pm
Location: Małopolska
Contact:

Re: ONZ,

Post by KacBR29 » Sun Sep 29, 2019 4:56 pm

Przemówienie przedstawiciela Koionu.
Chciałbym odnieść się do tych śmiesznych, zarzutów stawianych przez Gaare i obecny rząd RWN-u.
Pomijając kwestie grupy ochotników w Amestris przejdźmy może od razu do zarzutów stawianych mojemu krajowi. Fakt wprowadziliśmy przymus pracy, co nie ukrywam ma charakter czasowy i wynika z wielu przesłanek. m.i.n trudności bytowej ludności na tym terenie.
Nadto wprowadziliśmy wiele czynników wyłączających ludzi z przymusu pracy tak by większość pracujących/uczących się normalnie ludzi nie była włączona w ten przymus.
Mówiąc wprost, przymus ten uderza w grupę której celem nie jest praca, nie ułożenie sobie życia, lecz zajmowanie się spiskowaniem i prowadzenie walki przeciwko obywatelom Koiońskimi.
Pomni ostatnich smutnych wydarzeń nie chcąc stosować innych działań prewencyjnych, mimo posiadanego prawa do ich korzystania w zaistniałej sytuacji zdecydowaliśmy się na danie szansy.
Tą szansą jest praca za rzecz Koionu, za którą, o czym oskarżający się nie zająkną, otrzymają zapłatę! W postaci zapewnienia warunków życiowych, znacznie lepszych od tego co znali do tej pory, lecz ze względu na małe środki dalej odbiegających od średnich standardów, oraz zapłatę jaką jest włączenie w krąg społeczeństwa-ekonomicznego Koionu. Apeluje przy tym że jeżeli naprawdę zależy wam na poprawię warunków życiowych tych ludzi do liczę że kraje i społeczeństwa z kręgu chrześcijańskiego wykonają swój obowiązek pomocy bliźniemu i wesprą tych ludzi zadowalającymi ich kwotami pieniężnymi.
Zarzut deportacji jest zaś kłamstwem ponieważ nasz kraj nikogo nie deportuje i deportować nie będzie. Jest to kłamstwo i fake news wymyślony na użytek propagandowy, oraz by wzbudzić emocje, wśród przedstawicieli krajów narodów zjednoczonych.
Następny zarzut odnosi się do rzekomych zbrodni wojennych popełnionych w czasie wojny. Doprawdy, aż trudno to komentować. Po pierwsze wszelkie odnalezione do tej pory ślady jakichkolwiek zbrodni odkrytych na terenach b. KRWN należą bezsprzecznie do komunistów. Wreszcie uważam te oskarżenie za obrazę naszych żołnierzy, przez co z całego serca chce zaprotestować!. Mogę tylko powiedzieć że nasi żołnierze w walce w stolicy z KRWN nie jedno krotnie musieli mierzyć się z przejawami ogromnego bestialstwa. Z robieniem żywych tarcz z cywili przez komunistów włącznie. Zresztą nie tylko nasi, ale również żołnierze Aquili i Gaary zetknęli się z podobnymi sytuacjami. Chociaż ze względu na obecną politykę, wydaję się że Gaara, może, nie bacząc na swój honor i żołnierzy "zaprzeczyć". Jeżeli RWN chce szukać śladów zbrodni wojennych to radzę zająć się swoim podwórkiem, albowiem ostatnie sto lat historii KRWN to jedna wielka zbrodnia wojenna.

PrzemoC
Gracz
Posts: 35
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: ONZ,

Post by PrzemoC » Sun Sep 29, 2019 6:41 pm

Reprezentant Republiki Wielu Narodów:

Z żalem stwierdzam, że słowa płynące z ust Koionu tylko potwierdzają zasadność naszych obaw i zarzutów. Proszę nie usprawiedliwiać ograniczania wolności jednostek jakimikolwiek działaniami - jeśli podejrzewacie kogokolwiek o spiskowanie czy przynależność do grupy terrorystycznej, istnieją inne metody reagowania jak postawienie takim osobom zarzutów, zebranie przeciw nim dowodów i wszczęcie postępowania.

Tym bardziej niepokojące jest, iż reprezentant Koionu nawet nie zaprzecza naszym zarzutom, potwierdzając że uznaje możliwość pracy na rzecz ich państwa za zapłatę samą w sobie. W tym przypadku, jakkolwiek pięknie Pan tego nie określi, jest to najzwyklejsze niewolnictwo. I pozostanie niewolnictwem tak długo, jak długo zapłata oferowana obywatelom RWN w Koionie nie będzie identyczna z tą, którą otrzymują jego obywatele. Rozumiemy, że pewne tradycyjne wartości państw antycznych są wpisane w kulturę Waszego kraju, jednak wprowadzanie systemu pracy niewolniczej jest zabiegiem dalece wybiegającym poza obowiązujące w XXI wieku standardy kultury i praw człowieka.

Skoro już wybiegamy w przeszłość, proszę zwrócić uwagę na przykład na Konwencja w sprawie niewolnictwa z 1926 roku i Europejską konwencja praw człowieka z 1950 roku i wiele innych, powszechnie respektowanych dokumentów, które w dużym skrócie:
- zabraniają karać robotami przymusowymi przeciwników politycznych czy uczestników strajku lub wykorzystywać je w celu dyskryminacji rasowej, społecznej, narodowej albo religijnej bądź stosować je pod pretekstem wykorzystania siły roboczej dla celów rozwoju gospodarczego,
- zabraniają robót przymusowych prócz wymaganych tylko dla celów publicznych, zaś o ile praca przymusowa lub obowiązkowa będzie jeszcze istnieć, będzie ona stosowana tylko wyjątkowo, za odpowiednim wynagrodzeniem i pod warunkiem, że nie pociągnie za sobą zmiany zwykłego miejsca zamieszkania,
- zabraniają prac innych niż: wykonywane tytułem służby wojskowej; z wyroku sądu; w ramach walki z klęską żywiołową lub epidemią oraz drobne roboty wykonywane w bezpośrednim interesie ogółu przez członków tego ogółu o ile sama ludność lub jej bezpośredni przedstawiciele będą mieli prawo wypowiadania się co do celowości tych robót,
- zabraniają wyzyskiwania pracy członków jednej lub kilku grup rasowych w szczególności przez poddawanie ich pracy przymusowej,
- zapewniają swobodny wybór pracy.
W zaistniałej sytuacji, której obraz poparty został słowami przedstawiciela Koionu, widzimy dokładnie, że wprowadzone w Hellononie rozporządzenia nie tylko łamią wszystkie wymienione zasady prowadzenia pracy przymusowej, ale doskonale wpisują się w definicję łamania praw człowieka. Kolejny raz przywołam przykład wykorzystywania niewolniczej pracy przez Nazistowskie Niemcy w czasie II Wojny Światowej.
Ponadto, występowanie niepokojów społecznych i nawoływanie pozostałych, słabszych państw do wsparcia ludności żyjącej na terenach b. KRWN okupowanej przez Koion pokazują wyraźnie, że z okupacją Koion sobie nie radzi - i właśnie z tych powodów rodzi się w nas troska o obywateli RWN, którzy na tych dotkniętych wojną i okupacją ziemiach, na mocy układu w Arcadii, pozostali. I w przeciwieństwie do przedstawiciela Koionu, nie widzimy w tej trosce niczego śmiesznego.

Jeżeli zaś chodzi o zbrodnie popełniane na terenie KRWN przez jej zbiegłe do Traconii władze - nie wiem, co mają wspólnego z sytuacją w Koionie. Jako RWN odrodzona w obecnym kształcie, potępiamy je, jak i wszelkie znamiona zamachów na wolność jednostek i prawa człowieka - co też właśnie robimy.

Ratesu
Gracz
Posts: 81
Joined: Sun Jan 21, 2018 5:56 pm

Re: ONZ,

Post by Ratesu » Sun Sep 29, 2019 9:40 pm

Przedstawiciel Republiki Devrekani

Szanowni Zgromadzeni!

Roztacza mnie wielki smutek z powodu tego co się dzieje w regionie Międzymorza. Moi przedmówcy z Gaary i RWN dobrze przedstawili sytuację jaka dzieje się na terenach podbitych przez Koion i jaka sytuacja dzieje się w Amestris. Zostanę przy tym pierwszym, Szanowni Zgromadzeni znacie już z moich wystąpień wybryki koiońskich ustawodawców: próby przymusowych przesiedleń i zawłaszczenia. Popieram wnioski przedstawiciela Gaary i RWNu, dodając dwa własne. Jeden to sankcje gospodarcze na Koion do czasu zaprzestania łamania praw człowieka, a drugi to powołanie specjalnej komisji obserwującej przestrzeganie praw człowieka na terenie Republiki Koionu. Nie może być tak, że Republika Koionu co rusz robi jakieś podchody pod dyskryminację ludności nie-greckiej na terenach przez nich podbitych, My musimy wreszcie coś podjąć co zaprzestanie łamania praw człowieka tam.
Drugą kwestią jaką chcę poruszyć dot. regionu, w którym leży moje państwo, to kwestia ataku na Stratis. Jak wiemy, dzięki raportowi komisji ONZ, winni byli tego agenci wywiadu KRWN, ale oni nie działali sami, musiał ktoś im to zlecić. Ten atak to była wielka tragedia, dlatego uważamy, że powinno się powołać Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Komunistycznej Republiki Wielu Narodów, którego zadaniem będzie sądzenie zbrodni na terenie KRWN (też podczas wojny), a także osądzenie działań podjętych z inicjatywy państwa KRWN. Trzeba tych ludzi osądzić.

Wnioski:
1. Nałożenie sankcji gospodarczych na Republikę Koionu do czasu zaprzestania łamania praw człowieka.
2. Powołanie specjalnej komisji obserwującej przestrzeganie praw człowieka na terenie Republiki Koionu.
3. Powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Komunistycznej Republiki Wielu Narodów.

User avatar
rince
Game Master
Posts: 699
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: ONZ,

Post by rince » Sun Sep 29, 2019 10:39 pm

Szanowni Zgromadzeni

Jako przedstawiciel Islamskiej Republiki Takistanu, nie widzę potrzeby powtarzania argumentów które na tej sali padły przed krótką chwilą. Takistan popiera wszystkie wnioski Asyryjskiej Republiki Gaary i Republiki Wielu Narodów. Dodam za to od siebie, że podtrzymuję stanowisko w myśl którego tzw. traktat z Arkadii jest dokumentem nielegalnym w świetle prawa międzynarodowego, zaś jego postanowienia nigdy nie zaistniały w legalnym obrocie prawnym z powodu jego nieważności ex tunc. Oczekuję na rozpatrzenie przez Zgromadzonych wniosku który Islamska Republika Takistanu złożyła w tej materii.
Sten Holt
Leiðtogi Jagdlandska Heimsveldisins

Nie będzie litości dla wrogów wolności
gg 2745642

User avatar
Edek
Posts: 374
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: ONZ,

Post by Edek » Mon Sep 30, 2019 2:24 pm

Memorandum RB ONZ w sprawie ważności traktatu z Arkadii
Błędem jest już pierwotne stwierdzenie konstytuujące traktat z Arkadii, jakoby RWN nie był bezpośrednim kontynuatorem państwowości KRWN. Mamy tutaj do czynienia z sukcesją uniwersalną, kiedy to na skutek zmiany władzy kraj zmienia ustrój polityczny oraz aparat władzy jednak nie dopuszczalnym jest kształtowanie nowego państwa na gruzach starego bez istotnych powodów takich jak walka narodowowyzwoleńcza.
Przedstawicielstwo Takistanu ma rację wskazując na bezprawne metody rozbioru terenów KRWN przez państwa trzecie, które nijak wpisują się w ustalone przez orzecznictwo STSM i MTS. Dodatkowo problemem jest faktyczna legitymacja prawna obecnych władz RWN w świetle wydarzeń wojny majowej, na czele z możliwość dokonania decyzji pod przymusem. Tym samym Rada Bezpieczeństwa ONZ przychyla się do wniosku Islamskiej Republiki Takistanu celem ochrony praw ludności Wielkiej Równiny, ale i państwowości samej Republiki Wielu Narodów, uznając Traktat z Arkadii za nieważny z skutkiem ex tunc.
Tym samym do Rada Bezpieczeństwa ONZ po konsultacjach z Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości rekomenduje:
- przeprowadzenie plebiscytów na terytoriach znajdujących się pod okupacją Republiki Aquili, Asyryjskiej Republiki Gaary, Koionu Hellenonu oraz Republiki Iszwalu.
- sanację traktatu z Arkadii zgodnie z duchem prawa międzynarodowego
Rada Bezpieczeństwa podejmuje również rezolucję na mocy której na teren byłego obszaru KRWN zostanie wysłana cywilna misja ONZ w celu zbadania obecności broni zakazanej, w szczególności chemicznej i biologicznej. Zaproszenie do misji zostanie wkrótce wystosowane do państw regionu.

User avatar
Edek
Posts: 374
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: ONZ,

Post by Edek » Mon Sep 30, 2019 3:01 pm

Wnioski Gaary
1. Potępienie organizacji Krzyżowców Amestris.
2. Wprowadzenie zakazu podróży międzynarodowych wobec liderów wyżej wymienionej organizacji.
3. Zamrożenie środków finansowych liderów Krzyżowców Amestris.

_____________________________________________________________________________
Wnioski są niezasadne, ale praktycznie cały świat wyraża swoje oburzenie związane z działalnością grup terroystycznych w Amestris. Problem „Krzyżowców” jest brak faktycznego zorganizowania, tym samym cięzko ich ujebać jako grupę. Ale USA, Francja, UK oraz wiele innych państw w odpowiedzi na krążące po internecie materiały wskazuje na wyciągania konsekwencji wobec swoich obywateli działających w tym charakterze w Amestris. Teraz przechodzimy do głosowania wniosku o który Gaarze zapewne chodziło czyli o śledztwo w sprawie działalności tych grup :) - zamrożenie kont to raczej interes poszczególnych państw, tak samo jak zakaz podróży.

 Chińska Republika Ludowa, Za
 Francja, Za
 Rosja, Wstrzymanie
 Stany Zjednoczone, Za
 Wielka Brytania; Za
 Gwinea Równikowa, Wstrzymanie
 Kuwejt, Wstrzymanie
 Peru, Sprzeciw
 Polska, Za
 Wybrzeże Kości Słoniowej Za
 Belgia, Za
 Dominikana, Wstrzymanie
 Indonezja, Wstrzymanie
 Niemcy, Za
 Południowa Afryka Za

Wniosek przechodzi, ekipa śledcza przybędzie do Optain w przyszłym miesiącu. Ochronę zapewnią oddziały wojska Myrtańskiego ONZ w Iszwalu.

4. Potępienie Koion Hellonu za wprowadzenie prawa zmuszającego podbitych obywateli dawnego KRWN do pracy.

 Chińska Republika Ludowa, Wstrzymanie
 Francja, Za
 Rosja, Wstrzymanie
 Stany Zjednoczone, Za
 Wielka Brytania; Za
 Gwinea Równikowa, Za
 Kuwejt, Za
 Peru, Wstrzymanie
 Polska, Wstrzymanie
 Wybrzeże Kości Słoniowej Sprzeciw
 Belgia, Wstrzymanie
 Dominikana, Za
 Indonezja, Wstrzymanie
 Niemcy, Sprzeciw
 Południowa Afryka Za

Dużo ludzi ma jednak interesy w Koionie, to też ostatecznie wniosek pada za sprawą odpowiednich nacisków w odpowiednich miejscach, zwłaszcza u partnerów handlowych w Niemczech i w Polsce. Ale smród jest dość mocny, Koion faktycznie zaczyna dryfować w kierunku autorytaryzmu którego nigdy w Hellonie nie widziano. Czyżby wkrótce miał powstać Jagland południa? Moskwa już zaciera rączki... Świat jednak oczekuje ogarnięcia dupy przez Greków, wniosek jest zasadny i zapewne w przyszłości przejdzie.

Wnioski RWN

1. RWN wnosi o powołanie specjalnej komisji, która zbada, czy Koion Hellenon dopuścił się zbrodni wojennych w czasie wojny, oraz czy obecnie nie dopuszcza się czynów wpisanych w definicję zbrodni przeciwko ludzkości.

 Chińska Republika Ludowa, Wstrzymanie
 Francja, Za
 Rosja, VETO

Wnioski Devrekanii
1. Nałożenie sankcji gospodarczych na Republikę Koionu do czasu zaprzestania łamania praw człowieka.

Chińska Republika Ludowa, Wstrzymanie
Francja, Za
Rosja, VETO

2. Powołanie specjalnej komisji obserwującej przestrzeganie praw człowieka na terenie Republiki Koionu

Chińska Republika Ludowa, Wstrzymanie
Francja, Za
Rosja, VETO

3. Powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Komunistycznej Republiki Wielu Narodów.

 Chińska Republika Ludowa, Wstrzymanie
 Francja, Za
 Rosja, Za
 Stany Zjednoczone, Za
 Wielka Brytania; Za
 Gwinea Równikowa, Za
 Kuwejt, Za
 Peru, Wstrzymanie
 Polska, Za
 Wybrzeże Kości Słoniowej Sprzeciw
 Belgia, Wstrzymanie
 Dominikana, Za
 Indonezja, Wstrzymanie
 Niemcy, Za
 Południowa Afryka Za

Wniosek przechodzi, Trybunał Karny zostanie powołany, przydałoby się jednak znaleźć winnych zbrodni. To będzie dość duży motyw dla RWN, ale też niesamowicie rozciągnięty w czasie.

User avatar
Marin
Posts: 98
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: ONZ,

Post by Marin » Thu Oct 31, 2019 3:58 pm

Wypowiedz reprezentanta ARG przed zgromadzeniem ONZ

Nie ma demokracji w Anarchii mawiał mój profesor i nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w toczonych walką regionach dawnego KRWN, aktualnie znajdujących się pod władza Koionu.
Ciężko jest mówić o swobodzie do głosowania, kiedy znalazłeś się pod obcym reżimem, który widzi w tobie obywatela drugiej kategorii, a codzienne życie jest pod widmem zbrojnych grup napadających na twój dom i bliskich.
Niska frekwencja stawia pod znakiem zapytania zasadność plebiscytów. Podejrzewam, że mówiąc to przekaże myśl nie tylko wielu obserwatorów, ale i ojców demokracji, Greków, ale plebiscyt w Dyktii należy powtórzyć. Mniejszość nie podejmować decyzji o takiej wadze dla całej swojej społeczności. Mniejszość która można łatwo zastraszyć i przekonać działaniem, dla własnego interesu, być może i sprzecznego z interesem danego narodu.
Dlatego wychodzę z takim oto wnioskiem:
Powtórzyć plebiscyt w Dyktii, jak również umieścić tam obserwatorów ONZ, których rolą będzie przeciwdziałanie atakom grupy zwanej Centaurami, co mogło wpłynąć na wyniki.

Chciałbym też tutaj wywołać reprezentanta Koionu, aby wypowiedział się w imieniu swojego pańtwa, czy u nich mniejszości mogą narzucać zasady większości? Czy też zgodzi się na powtórny plebiscyt i zadba, aby tym razem frekwencja była wysoka.
Czuowiek GM

Posiadacz orderu Harcerza

Adept drugiego poziomu Harcerza

PrzemoC
Gracz
Posts: 35
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: ONZ,

Post by PrzemoC » Thu Oct 31, 2019 4:22 pm

Wypowiedź reprezentanta Republiki Wielu Narodów:
Niewątpliwym sukcesem demokracji jest fakt, iż na terenach b. KRWN zaczęły się odbywać tak długo odwlekane plebiscyty. Choć oficjalne stanowisku w tej sprawie rząd RWN w obecnej formie zajmie dopiero po ogłoszeniu wszystkich wyników, pozwolono mi wyrazić panujące w moim kraju zaniepokojenie niską frekwencją w prowincji Dyktia, dawniej Północne Ckule.
O ile w wyniki opublikowanych dotychczas głosowań i ich frekwencja wydają się być miarodajne, nie można tego samego powiedzieć o plebiscycie na tym obszarze. Zarówno frekwencja, wynosząca mniej niż 50% uprawnionych do głosowania jak i stan wyjątkowy wprowadzony w związku z niepokojami w społeczeństwie sprawiają, że wynik o rozbieżności zaledwie kilku punktów procentowych nie może zostać uznany za miarodajny. Doskonale opisuje sytuację argument reprezentanta ARG - głos mniejszości nie może zostać narzucony większości. Skoro Koion Hellenon zaznacza, że są to przełomowe, pierwsze w życiu mieszkańców tych terenów wolne wybory, to należy dać im przykład jak najlepszy. Skoro w pozostałych miejscach się udało, dla czego mieszkańcy Dyktii mają zostać potraktowani gorzej?
Szanowni zebrani, wnoszę o niezwłoczne powtórzenie plebiscytu na terenie Dyktii z zapewnieniem, by podjęte zostały działania mające na celu maksymalizację frekwencji. Ponadto, z przykrością zauważam, że z panującą w tym miejscu sytuacją od wielu miesięcy nie są w stanie poradzić sobie nawet połączone siły RWN i Koionu. W związku z tym, proszę o przysłanie do Dyktii sił rozjemczych, wystawionych przez państwo neutralne na czas do zakończenia wyborów, podobnie jak ma to miejsce w Iszwalu. Jako państwo rozjemcze proponuję uznać Myrtanę, Czarnoruś lub Południowe Sahrani.
Dziękuję za możliwość zabrania głosu.
Podsumowując:
1) RWN wnosi o niezwłoczne powtórzenie plebiscytu w Dyktii.
2) RWN prosi o wysłanie neutralnych sił rozjemczych do Dyktii, do czasu zakończenia plebiscytu.

Locked