WASURETA HITOBINO SOBIETO - ZACHÓD

Tutaj należy umieścić informacje o swoim państwie
Post Reply
Bocian
Posts: 121
Joined: Sat Jan 03, 2015 3:27 am

WASURETA HITOBINO SOBIETO - ZACHÓD

Post by Bocian » Mon Aug 23, 2021 2:16 pm

TEMAT OGÓLNY
WASURETA HITOBINO SOBIETO - (ワスーレッター・ヒトビノー・ソビエットー) WARIANT C
Ruch ten jest najmłodszy pod względem chronologicznym. Zasadniczo ukonstytuował się w czasie zbliżonym do innych, choć raczej w latach ‘80 XIX wieku, zaś terytorialnie znaczenie ma od 1918 roku.

Szkoła Kashtami przyniosła niemiecką myśl nie tylko w ujęciu koncepcji monarchii lub republik liberalnych. Wraz z nią przyszły także myśli kierujące się bardziej na lewo, zwłaszcza koncepcja demokracji socjalistycznej oraz socjaldemokracji. W szkole tej wykładano także i dyskutowano nad ruchami bolszewickimi, mienszewickimi oraz bakuninowskimi. Te trafiać zaczęły na podatny grunt: szkoła żądaniem niemieckim była otwarta nie tylko dla samurajów, lecz także dla klasy średniej (po trudniejszych egzaminach wstępnych). Wstępu nie miały jedynie kobiety (poza córkami klasy wysokiej) oraz osoby trudniące się pracą na roli i wypasem bydła; to byłoby dla Wasureta nie do pomyślenia.

Tak czy inaczej, pośród tzw. miraistów wykreowała się także frakcja socjaldemokratyczna. Ta proponowała, by wzorem niemieckim wprowadzać na terenach Wasureta mechanikę państwa opiekuńczego, które po ustabilizowaniu warunków pokoju, centralnej władzy oraz centralnej armii byłoby następnym etapem budowania wreszcie nowoczesnej społeczności. Projekt początkowo budził opory (jego oryginalny inicjator, Sugihara Minori, został zamordowany po pierwszym czytaniu w parlamencie), a procedowany był częściowo pod naciskami niemieckich wykładowców szkoły Kashtami, częściowo zaś wskutek rosnących niepokojów społecznych. Po powołaniu izby niższej parlamentu Mirai, a więc Shomin, wkrótce do ludzi zaczęło docierać, że być może znaczą coś więcej, aniżeli swoje poletko. Reformy prodemokratyczne szybko uruchamiały protesty rolników, górników oraz robotników, zmierzające do poprawy warunków bytowych. W rezultacie młode państwo szybko znalazło się w kryzysie wywołanym niepokojami społecznymi.

Odpowiedzią na to był system zwany Fukushi – etapowe świadczenia społeczne realizowane przez państwo niezależnie od tego kto w danym momencie pozostaje Shusho i w równej (wyrażonej udziałem w księgach przychodu) wysokości dla każdego samuraja. System ten doprowadził do znacznego zubożenia części z nich i podniesienia, że państwo ma charakter rozbójniczy dla biedniejszej grupy klasy wyższej. Wybuchła seria rebelii byłych watażków, zniszczona jednakże staraniem głównych graczy politycznych. Ci wycofali się na ziemie kontrolowane przez Shinjidai i zasilili w części ich szeregi (jest to tzw. rebelia niezamożnych lat 1902-1903).

Gdy jednak kurz bitewny opadł, okazało się, że tam gdzie nie zadziałała broń, zadziałał spryt. Czołowi samurajowie-watażkowie Mirai wszelkimi pomysłowymi sposobami zmierzali do zmniejszenia swoich środków finansowych tak, by efektywnie czynić system Fukushi mniej wydajnym. Poza tym system nie przewidywał (pomimo planów pracowniczych) mechanizmów ochronnych przed nadużyciami, i tak też często liderzy strajków bądź postulatów przeżywali szykany.

Te same osoby były świetnym celem działań socjalistów, którzy przyciągali głównie niesamurajskich absolwentów tej szkoły, jak i innych, które własnym staraniem próbowali otwierać i prowadzić (a samurajowie nieraz ich zwalczali). Dalej już mowa o klasycznej równi pochyłej – atakowane przez samurajów społeczeństwo zaczęło się radykalizować. Socjaldemokraci stawali się socjalistami, a ci komunistami. Ruchy te organizowały wiece, a wkrótce przystąpiły do walki partyzanckiej, kierując żądania bardzo szerokiego rozszerzenia Fukushi, jak również likwidacji izby wyższej parlamentu Mirai, a więc Bushinkai. Na tak dalekie reformy watażkowie nie byli absolutnie gotowi zważywszy na fakt, iż i tak powołanie Mirai stanowiło bezprecedensową mobilizację i ruszyli do walki. Tak rozpoczęła się rebelia roku 1911. Komuniści dość szybko zaczęli ją przegrywać przeciwko posiadającej przewagę armii centralnej, lecz na ich szczęście rebelia zbiegła się z czasem z rozłamem wewnętrznym wśród Shinjidai. Stamtąd bowiem wyłamała się frakcja socjalistyczna o względnie narodowym zabarwieniu, malująca dawnych watażków jako podstawowych wrogów ludu (a nie sąsiadów oraz wrogie kościoły zgodnie z ogólną linią Shinjidai) i w rezultacie tzw. Korpus Totomy opuścił terytoria autorytarystów i z dość dobrym zasobem broni wsparł w walce komunistów. Doszło wtedy (w 1912 roku) do kolejnej bitwy w rejonie twierdzy Aoiiro, która nie była jednakże rozstrzygająca. Boje toczyły się ze zmiennym szczęściem przez kilka lat, lecz w ich toku Mirai coraz bardziej obciążane było kosztami działań partyzanckich przy jednoczesnym ograniczaniu lokalnych niemieckich interesów.

Wreszcie rewolucja lutowa, a potem październikowa były wyraźnym sygnałem dla komunistycznych Wasureta. W 1919 roku na kontrolowanych terytoriach powołano Wasureta Hirobino Sobieto, a wzorem radzieckim przyjęto międzynarodowy skrót WHBS. W skrócie zaś kraj ten jest znany jako Sobieto – to fonetyczna adaptacja rosyjskiego słowa „Sowiet”, a więc przedstawicielstwa kolektywu ludzi pracy. W skład kolektywu weszło kilka frakcji, co naturalnie wywołało jeszcze dalsze konflikty wewnętrzne, lecz nastąpiło to nieco później. Pierwszym liderem WHBS był Tamanaha Gzwibi, do czasu jego zamordowania przez wrogą agenturę w 1938 roku. W rezultacie wpływowi w WHBS są przedstawiciele poszczególnych frakcji: Moriyama Tetsuo jest niewątpliwie najsilniejszy ciesząc się wyraźnym wsparcie ZSRR jako komunista bolszewicki, Sugiyama Bebrułow jako przyjezdny do Sobieto mienszewik z Sachalinu oraz Kiyabu Shinji jako socjalista syndykalistyczny. Nadal jednak wpływowy pozostaje sam Hideyoshi Totoma, budujący konsekwentnie bardziej narodowy wariant frakcji socjalistycznej.

Naturalnie ustanowienie Sobieto wiązało się z powołaniem bardzo silnej tajnej policji (Kagegoei), a także bardziej populistycznej Gwardii Dobrobytu (Fukuhosho), pełniącej funkcję milicji robotniczej. Przeprowadzono reformę rolną, głównie poprzez rozdanie opanowanych ziem samurajskich chłopom i robotnikom – zwłaszcza tym pierwszym, bo niska industrializacja regionu powoduje, że ludem pracującym są raczej chłopi i pasterze. Bezlitośnie zrabowano też majątki kościelne, choć robi się to raczej pokątnie i po nocach. Wielu chłopów szanuje bowiem kościoły ze względu na wgląd na stare czasy. Szybkie nawiązanie bliskich relacji z ZSRR zapewniło jednakże napływ know-how oraz inwestycji mogących dać WHBS zastrzyk rozwoju. Nie bez powodu Sobieto jest szczególnie istotne dla komunistów Eurazji. Jest to jedyny w regionie jednoznacznie udany i istniejący od lat eksperyment komunistyczny, który póki co się powodzi…
Rodziny Wasureta Zachodnich są najstarsze spośród wszystkich przybyszów w ten region. To na zachodzie bowiem Sundayoki dotknął pierwszy raz ziem regionu, a wkrótce założył pierwsze miasta i obozy.

Zachodni Wasureta powszechnie i słusznie uchodzą za najbogatszych, co jednakże pozwala im też być najagresywniejszymi. Przede wszystkim Wasureta utrzymują się z odkrytych ok. 1470 roku największych w regionie (oraz istotnych na świecie) złóż miedzi oraz materiałów rzadkich w sawannie Toge-Sabaku. Region ten był ledwo znany samym Obasom, jako iż nie prowadzą do niego żadne naturalne trakty, zaś jego powstanie jest zapewne wynikiem serii trzęsień ziemi miliony lat temu. Pierwsze kopalnie były odkrywkowe, jako iż miedź miejscami leżała dosłownie pośród kamieni. Część kopalni była przeklęta i zamknięta krótko po otwarciu. Od kilku lat wiadomo już, że wysoka śmiertelność robotników na tajemniczą chorobę była wynikiem napotykania także pokładów uranu. Wydobycie w Toge-Sabaku nie jest jednakże niezależne. Traktami zawartymi pomiędzy Zakonem z Ponte Nero a zachodnimi watażkami, pomoc finansowa i kulturowa z Europy była uzależniona także od eksportu miedzi. Do dziś Zakon zachowuje eksterytorialną drogę prosto do Toge Sabaku oraz znaczne udziały w wielu działających tam kopalniach.

Niedaleko Toge-Sabaku leży jezioro nazwane Utsumi. Oryginalna obaska nazwa nie zachowała się. Nad Utsumi rozbudowano obaskie miasto, które nazwano Nadaimu. Nadaimu pozostaje do dziś istotną faktorią rybacką ryb słodkowodnych, a wokół miasta rozciągają się żyzne ziemie, korzystne dla rozwoju rolnictwa. Dalej na południe leżą bagna Atsui Numa, powstałe wskutek nietypowych prądów powietrznych pomiędzy górami Kefitenyavi a Zatoką Wysoką oraz niestabilnych wylewów rzeki Yedoro. Bagna te nie są szczególnie ekonomicznie przydatne, lecz wydobywa się na nich naturalny asfalt, a także wytwarza pochodną od niego naftę, zwaną kerozyną. Ponad bagnami na klifach zalega miasto Ishinosu. Jest to najstarsza osada Wasureta i tradycyjna stolica Wasureta Zachodnich, choć pod względem populacji jest ono nieco mniejsze od Utsumi.

Dalej na południe to już góry Kefitenyavi i ich ostre klify. A w górach tych wielkie pokłady żelaza oraz złota, nieustannie odkrywane na coraz większych głębokościach. Wszystkie te dobra zapewniają zachodnim Wasureta względny dobrobyt, choć ten setki lat był marnowany na wewnętrzne walki.

Zachód Wasureta to najsilniejsze wpływy katolików, głównie za sprawą misji prowadzonych przez Ponte Nero. Ograniczone misje prowadziły też poszczególne kościoły Karthago, lecz ze względu na trudne jak na tamte czasy warunki przekroczenia Kefitenyavi, misje te były mało skuteczne. Wpływy katolików są widoczne zwłaszcza na północnych regionach, zaś Utsumi uchodzi za miasto z większością katolicką, a pod względem populacji jest to w ogóle najistotniejsze miasto regionu tej wiary. Tam też założono pierwsze biskupstwo. Bardziej na południu sporo do powiedzenia mają także buddyści, którzy utrzymują klasztory w samym Kefitenyavi, największym z nich jest klasztor Shikuzana lokowany w 1589 roku po zachodniej stronie jeziora Zikitenyakade.

Silna gospodarka oznaczała zawsze silne armie watażków w tym regionie. To watażkowie Zachodni właśnie uderzyli w 1893 roku na Wasureta Wschodnich i odnieśli istotne zwycięstwo w bitwie na przełęczy Nanzade, dzięki której przesunięto granicę i oparto ją o rzekę Veratik oraz ściany samych jezior, przez co bez zgody tych Wasureta szlaki zachodnie są niedostępne.

Podobnie to Zachód zainicjował tzw. Drugą Wojnę Centralną w latach 1924-25 (choć trzeba wyraźnie zaznaczyć, że była ona odpowiedzią na ofensywę północnych Wasureta w stronę Toge-Sabaku. W toku jednakże tej wojny sytuacja w regionie skomplikowała się jeszcze bardziej…

Wcześniej – co warto dodać – Wasureta Zachodni brali też udział (czy raczej byli ofiarami) w toku jednych z ważniejszych incydentów początku XX wieku, a więc incydentu z Yahasani w 1905 roku. Rosyjski patrol – działający zresztą w bezpośredniej bliskości wód terytorialnych Karthago – zaatakował dwa transportowce z japońskimi ochotnikami zmierzającymi na wojnę z Imperium Rosyjskim, kolejno: „Bartio Dimini” pod banderą Ponte Nero oraz „Gobezi Yerasikuri” bandery Karthago. Incydent ten wywołał stand-off pomiędzy Karthago a Południową Jakucją, przy czym został on rozstrzygnięty na korzyść tych drugich, co do dziś uchodzi za potwarz dla Kartagińczyków.

W miejscowości Utsumi czczony – choć może bardziej w ujęciu patriotycznym – jest Sundayoki, który w willi nieopodal miasta zmarł. Willa została zburzona staraniem biskupstwa Utsumi, a ciało legendarnego pirata spoczęło pod kamieniem węgielnym Aoiiro, lecz do dziś składa się w rejonie dawnej willi kadzidła, a także obchodzi oddolne święto Senpaku Kashidashi.

Podczas Wojny Trzech Frakcji (Santo Senso) Zachód zdecydował się na działanie bezprecedensowe. Poszukując środków do dalszej walki, Zachód już wcześniej się zadłużał, choć dług szczęśliwie nie został wyegzekwowany ze względu na krach światowy roku 1929. Tak czy inaczej, w 1925 roku Wasureta Zachodni skoncentrowali część sił niedaleko Linii Azdeusa w Karthago i przeprowadzili nagły atak. Korzystając z zaskoczenia oraz taktyki lekkiej piechoty i szeroko zakrojonych działań sabotażystów, Zachodnim udało się wtargnąć na Linię oraz zdobyć (i ograbić) kilka przygranicznych kopalń. Karthago szybko jednak otrząsnęło się z szoku i przeszło do kontruderzenia wspieranego nowoczesnym sprzętem, w tym lotnictwem. Watażkom udało się wprawdzie uciec z częścią zdobyczy, ale generalnie atak szybko okazał się być zniszczony, zaś Karthago wdarło się na terytorium Wasureta zarówno Zachodnich jak i Wschodnich i zajęło część kopalń po japońskiej stronie – zwłaszcza na Wschodzie, które oddano Sigminji na podstawie tzw. Porozumień Dwóch Królów. Ogólnie więc kampania przeciwko Karthago była dość katastrofalna i przyniosła więcej szkód niż pożytku dla wszystkich Wasureta, a skutki tej kampanii nie zostały do końca rozliczone. Szczegółowo wydarzenia te są opisane w historii Karthago.
Ustrój: Silny autorytaryzm w stylu komunistycznym, absolutna dominacja Partii Dobrobytu Wasureta (Fukushito lub PDW), rozwinięty kult partii oraz system tajnych służb zwalczających wszelkie przejawy antykomunizmu, silny rewolucjonizm, powszechna promocja socjalizmu z ograniczeniem roli nacjonalizmu, skrajna krytyka wobec religii.
Władzę sprawuje I Sekretarz Partii Fukushito wybierany na plenum w powszechnych wyborach partyjnych. Władza sprawowana jest dożywotnio, o ile plenum wcześniej nie odwoła I Sekretarza w tej czy inny sposób. Plenum zwoływane jest w razie potrzeby, ale częściej niż raz w roku tylko wyjątkowo.
I Sekretarzem jest Kiyabu Shinji.

Populacja: ok. 140 tysięcy osób, plus ok. 1350 osób rocznie.
Bazowa duma narodowa: 1,1
Bazowa popularność przywódcy: 1,1
Budżet militarny: 3,5 – 4,3 miliardów
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Czarodziej logistyczny
Początkowy dochód miesięczny: 60 mln
SEP: ogólny 26 mln, SEP przemysłowy 19 mln, przedsiębiorstwa państwowe 15 mln
Poziomy socjalu (minimalny-wystarczający-maksymalny): 15%-25%-30%
Demografia: Ok. 85% Wasureta, ok. 10% mieszkańców o rodowodzie z Ponte Nero (pochodzenia włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego), ok. 3% Żydów, ok. 2% mniejszości Karthago;
Religia panująca: Katolicy ok. 57%, buddyści ok. 28%, japońskie wierzenia pierwotne (Shinto) ok. 7%, wyznawcy kościoła Logos ok. 5%, niewierzący, Żydzi oraz śladowe ilości protestantów ok. 3%;
Wśród Wasureta ciężko mówić jednoznacznie o religiach panujących w klasycznym ujęciu, gdyż duchowość ich społeczeństwa jest względnie drugorzędna. Dane podawane są w sposób uproszczony.
Język: W każdym przypadku Wasureta-gen jest absolutnie dominujący. Na Zachodzie większa znajomość łaciny i włoskiego, a Wschodzie niemieckiego oraz greki, zaś na Północy obaskiego klasycznego;

Bazowi partnerzy handlowi:
ZSRR – partner silny;
Republika Hiszpanii (jeśli istnieje) – partner średni;
Czechosłowacja – partner słaby;

PKB na osobę: Bardzo wysoka różnica między bogatymi a biednymi, względnie wysokie PKB na u tzw. samurajów i rodzin handlowych, słabe położenie chłopów, nieco lepsze górników;
Sugerowana gazeta główna: Fukushinbun („Gazeta Dobrobytu”),
Sugerowana stacja radiowa: Seitoga Kataru („Partia Mówi”)
Sugerowana stacja telewizyjna (jeśli dotyczy): -
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Jinmin Sekigun (Ludowa Armia Czerwona), Jinmin Akakugun (Ludowe Lotnictwo Armii Czerwonej), Wasureta Noaka Kantai (Marynarka Czerwona Wasureta)
Zdolność transportowa: średnia (3 kompanie korpusu ekspedycyjnego na lądzie, a 2 kompanie na morzu chyba, że GM zadecyduje inaczej);

Fukuhosho – powołuje 1-2 kompanie piechoty o wyszkoleniu partyjnym, a nadto 2-5 kompanii nieregularnych. Sprzęt jest losowy z tym, że kompanie piechoty posiadają broń repetierową, a nieregularni zawsze broń jednostrzałową


Przynależność traktatowa (Wiatry Czasu):
Liga Narodów: Nie
Pakt Brianda-Kelloga: Nie
Konwencja haska I-III (pokojowe rozstrzyganie sporów oraz zasady walki na lądzie): Nie
Konwencje haskie z 1907 roku: Nie
Konwencja genewska I-III (humanitarne traktowanie rannych oraz znak ochronny Czerwonego Krzyża wraz z wymianą informacji o rannych i zabitych): Nie
Konwencja genewska IV (ochrona jeńców wojennych): Podpisana, niezatwierdzona przez Plenum
Protokół genewski roku 1925 (zakaz użycia gazów bojowych): Nie
Inne: Komintern

Lista prowincji:
(Nazwa, % krajowego SEP ogólnego, początkowy SEP ogólny, % krajowego SEP przemysłowego, początkowy SEP przemysłowy, fabryka wojskowa)
Sabaku 8%, 2,640, 11%, 2,530, 5,170
Neru 10%, 3,300, 13%, 2,990, 6,290, F
Chuohirano 11%, 3,630, 10%, 2,300, 5,930
Chakuriki 18%, 5,940, 14%, 3,220, 9,160, F
Doronokuchi 12%, 3,960, 13%, 2,990, 6,950
Kohan 7%, 2,310, 8%, 1,840, 4,150
Nansho 8%, 2,640, 6%, 1,380, 4,020
Kataichikei 6%, 1,980, 5%, 1,150, 3,130
Nakayama 5%, 1,650, 6%, 1,380, 3,030
Yamanohitobito 7%, 2,310, 7%, 1,610, 3,920
Seiiki 6%, 1,980, 5%, 1,150, 3,130
Karutago-Tojiru 2%, 0,660, 2%, 0,460, 1,120
SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH: (Przedsiębiorstwo; Produkt; Lokalizacja; Bonus do utrzymania):
Kopalnie Miedzi (udział); Miedź; Sabaku
Sobieto: 6 mln

Kopalnie Południowe; Cyna, cynk, ołów; Nakayama i Seiiki po 3 mln
Sobieto: 6 mln

Fabryka kabli; Kable miedziane; Chakuriku; U
Sobieto: 3 mln

PrzemoC
Gracz
Posts: 103
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: WASURETA HITOBINO SOBIETO - ZACHÓD

Post by PrzemoC » Thu Aug 26, 2021 2:08 pm

Image
WASURETA HITOBINO SOBIETO
(ワスーレッター・ヒトビノー・ソビエットー)

(...)
nie straszne nam morza, nie straszne przestworza,
nie straszna nam śmierć, ni znój
gdy Gwiazda Czerwona, Gwiazda Zaranna
prowadzi nas w przód, prowadzi nas w bój!

WASURETA HITOBINO SOBIETO
(ワスーレッター・ヒトビノー・ソビエットー)
Gracz: PrzemoC
Ideologia: Socjalizm syndykalistyczny
Przychód miesięczny: 69,747 mln
Poziomy wydatków socjalnych: 15%-25%-30%
Dostępna baza rekrutacyjna i jej zmiana: 2613
Stolica: Ishinosu


Flagą i jednocześnie sztandarem sił zbrojnych Wasureta Hitobino Sobieto jest "Sztandar Gwiazdy Zarannej", wzorowany bezpośrednio na "Sztandarze Wschodzącego Słońca" (旭日旗, Kyokujitsu-ki). Jest to nawiązanie do pochodzenia Wasureta, ale nie bez nowoczesnych nawiązań do systemu socjalistycznego: zamiast słońca, mamy gwiazdę czerwoną, która od niedawna wschodzi nad Zachodnimi Wasureta, a w przyszłości być może także nad całym regionem. W sztandar wpisane są Młot i Sierp - symbole rewolucji ludowej i chłopsko-robotniczego charakteru kraju.

Duma narodowa: 2,0
Popularność przywódcy: 2,0
Stabilność kraju: 70%


Cechy państwa:
Pozytywne cechy (6 pkt):
- Świetnie rozwinięte służby wewnętrzne (3 pkt)
- Słabe związki zawodowe (2 pkt)
- Wydolna administracja (1 pkt)


Negatywne cechy (6 pkt):
- Zmniejszona szansa na odkrycie zasobów naturalnych (2 pkt)
- Istnienie handlu ludźmi (2 pkt)
- Bardzo słaba edukacja (1 pkt)
- Włoska szkoła wojskowa (1 pkt)
26 pkt strategicznych:
Strategiczne elementy rozwoju bezpieczeństwa państwa:
-Technologia radarów: -
-Służby graniczne i obrony wybrzeża: 5
-Podstawowa obrona przeciwlotnicza (działka plot. w prowincjach): 2
-Artyleria nadbrzeżna: 3
-Zabezpieczenie medyczne: 2
-Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia: 5
-Centra dowodzenia i łączności: 5
-Istotna militarnie infrastruktura transportowa: 4
-Zaplecze konwojowe: -Przynależność traktatowa:
Liga Narodów: Nie
Pakt Brianda-Kelloga: Nie
Konwencja haska I-III (pokojowe rozstrzyganie sporów oraz zasady walki na lądzie): Nie
Konwencje haskie z 1907 roku: Nie
Konwencja genewska I-III (humanitarne traktowanie rannych oraz znak ochronny Czerwonego Krzyża wraz z wymianą informacji o rannych i zabitych): Nie
Konwencja genewska IV (ochrona jeńców wojennych): Podpisana, niezatwierdzona przez Plenum
Protokół genewski roku 1925 (zakaz użycia gazów bojowych): Nie
Inne: KominternSEP (Ogólny + przemysłowy):
31 410 + 22 252 = 53 691


SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
(Przedsiębiorstwo; Produkt; Lokalizacja; Bonus do utrzymania)

Kopalnie Miedzi (udział); Miedź; Sabaku
Sobieto: 6,01 mln

Kopalnie Południowe; Cyna, cynk, ołów; Nakayama i Seiiki po 3 mln
Sobieto: 6,02 mln

Fabryka kabli; Kable miedziane; Chakuriku;
Sobieto: 4,05 mln

Państwowe Zakłady Spawalnicze; Rowery; Ishinosu;
Sobieto: 4,25 mln

Łącznie: 20,23 mln
Last edited by PrzemoC on Sat Jun 25, 2022 8:15 pm, edited 33 times in total.

PrzemoC
Gracz
Posts: 103
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: WASURETA HITOBINO SOBIETO - ZACHÓD

Post by PrzemoC » Thu Aug 26, 2021 2:21 pm

Charakterystyka ogólna:
Siły zbrojne Wasureta Hitobino Sobieto zorganizowane są na wzór Armii Czerwonej (reformy z lat 1923-43), co nie zaskakuje. Jednak nie bez powodu mowa tu o wzorze, a nie kopiowaniu. O ile uzbrojenie i charakter formacji odpowiada sowieckim wzorcom, na pierwszy plan przebijają się tu japońskie motywy historyczne i kulturowe. Podobnie jak w obszarach administracyjnych i cywilnych, nurt socjalistyczny istnieje obok (lub raczej ponad) bogatej tradycji i historii. Nie jest jej "wrogiem", lecz raczej "następcą" w toku naturalnej (R)ewolucji.

W siłach zbrojnych WHBS można wyróżnić kilka głównych korpusów, lub raczej "ramion". Każde z nich charakteryzuje się podobną, prostą i prozaiczną heraldyką. Poszczególne kompanie i bataliony nie posiadają własnych tradycji i historii, jako iż Sobieto jest tworem stosunkowo młodym a armia przeszła liczne reformy w ciągu ostatnich dwóch dekad. Główną siłą jest ludowa, poborowa piechota. Obok zwykłych jednostek liniowych wyróżnia się jednostki gwardyjskie, będące w większym stopniu zawodowe i lepiej wyszkolone. W siłach zbrojnych i administracji cywilnej, podobnie jak w ZSRR miasto czy jednostka może otrzymać tytuł "bohaterskiej/bohaterskiego" za szczególne czyny. Na dzień 01.01.1944 r. tytułu takiego nie nadano.


Kolory i epolety poszczególnych ramion sił zbrojnych:
Formacje piesze oraz wliczane do sił piechoty, niezależnie od organizacji i wyszkolenia noszą epolety i insygnia w kolorze czerwonym. Jednostki gwardyjskie brzegi epoletów ozdabiają złotą nicią:
ImageImage
Formacje kawaleryjskie noszą epolety i insygnia w kolorze błękitnym. Jednostki gwardyjskie brzegi epoletów ozdabiają złotą nicią:
ImageImage
Formacje korpusu "ciężkiego" (pancerne, artyleryjskie i inżynieryjne) noszą epolety i insygnia w kolorze czarnym. Jednostki gwardyjskie brzegi epoletów ozdabiają złotą nicią:
ImageImage
Formacje rozpoznawcze, a także jednostki Straży Granicznej noszą epolety i insygnia w kolorze zielonym. Jednostki gwardyjskie brzegi epoletów ozdabiają złotą nicią:
ImageImage
Członkowie korpusu lotniczego i personel techniczny noszą epolety białe, z godłem sił powietrznych:
Image
Marynarze, personel jednostek Ochrony Wybrzeża i obsługa Artylerii Nabrzeżnej noszą epolety białe z błękitnym symbolem fali:
Image
Oficerowie i personel Korpusu Politycznego noszą oznaczenia z wyszywanej tkaniny z symbolem sierpa i młota. Żołnierze jednostek partyjnych noszą epolet na lewym ramieniu, na prawym pozostawiając standardowe insygnia piechoty.
Image
Żołnierze, lotnicy i marynarze jednostek, którym nadano tytuł "bohaterskich", obok standardowych odznaczeń noszą na prawym ramieniu epolet z wyszywanej, czerwonej tkaniny z pasem złotych nici po środku. Jest to najwyższe wyróżnienie, jakim może zostać nagrodzony obywatel Sobieto.
Image
Odznaczenia specjalne i okolicznościowe:
Medal Wyzwolenia Seibunoki ustanowiono dla upamiętnienia odzyskania prowincji z rąk Shinjidai. Otrzymali go wszyscu żołnierze, jak i jednostki biorące udział w walkach 9-14 VII 1944 roku.
ImageImageChłopsko-Robotnicza Armia Wasureta Hitobino Sobieto
(農民と労働者のワルレット軍ヒトビノソビエト)
Image

Podstawową bronią piechoty jest: Automatyczna Wintówka Simonowa (AVS-36) (4-9)
Image
Bronią wsparcia piechoty jest: Madsen M02 (7-12 +1)
Image
Drugoliniową bronią piechoty jest: Mosin-Wasureta (2-8)
Image
Bronią przeciwpancerną jest: Koktail Mołotowa (0-0,8)
Image


Typ poboru: Powszechny, 12-miesięczny (3,5%)
Bonus poboru: Leeve en masse (1,5%)
Bonus poboru: KUOLEMA VIHOLLISELLE: (0,2%)
Hjuman Risorses: 7280 (140 tyś.) - 5,02%
Ludzi w linii: 4010
Ludzi w załogach: 984
Łącznie w służbie: 4954
W lotnictwie: 66
Straty: 132 (92z 40r)
Ludzi Pozostało: 2102


Doktryny lądowe:
Pobór: EXP -6
BITWA METODYCZNA
EXP +2 MOR +10
Dominacja logistyki i artylerii
MOR +5
Levee en masse
EXP+3(Pobór)MOR +10

MOTTI
EXP +2
Kuolema Viholliselle
MOR +5
Ukierunkowanie natarcia
EXP +3
Haiboku no kutsujoku
MOR +6 (Pobór)

Modyfikator EXP/MOR:
EXP +1 MOR +20
Bazowy EXP/MOR:
EXP 51 MOR 70

Bonusy rozkazów lądowych i artylerii:
„Kontratak lub atak frontalny przy kontrataku” +10%
„Ostrzał przenoszony” +10%
„Okopanie” +5%
„Ufortyfikowanie” +5%

Pozostałe bonusy:
- [WSZYSTKO] obrona +0,2
- [POBÓR] obrona +0,25
- Wozów rezerwy +5
- Poborowi EXP +3
- Poborowi MOR +6
- Wszystie formacje koszt -10%
- Koszt utrzymania sprzętu -30%
- Modyfikator zaopatrzenia: 10%
- Wyszkolenie poborowe koszt -5mln
- Jednostki o specjalizacji górskiej koszt -20%
- Dodatkowe 1,5% populacji w puli mobilizacyjnej
- przyrost chętnych do służby +0,2%
- możliwość uzupełnienia stanów formacji regularnych doraźnie
- czas szkolenia formacji pieszych i kawaleryjskich -1
- Limit jednostek w baterii podniesiony o +2
- bonusy formacji otrzymywanych z cechy państwa (służb) podwojone


10. Ludowy Batalion Piechoty
(第10人民歩兵大隊)
(Dai 10 jinmin hohei daitai)
Dowódca: Rikugun-Shōsa Saiwara Najischi, Doktryna off, bojowa bandana, 72
Stacjonuje w: ---
Stan osobowy: 690/178 [868]
Image
10. Kompania Broni
Poborowa Kompania CKM
(武器の10番目の会社, "Buki no 10-banme no kaisha")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Sakeda Nakano, Inżynier, miejski szczur, 3
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 2-8 (0,7-3,7) (3,74-13,6)
Stan osobowy: 150/88 [238]
Sprzęt:
Mosin-Wasureta (2-8)
3x 45mm Obr. 32/38 (0,15-0,7)
8x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
3x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x 76mm armata pułkowa M1927 (H) (0,21-0,34)
1x 76,2mm Obr. 36* (0,25-1,5)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x76mm M1927 (H) 10 os
2x Maxim 8os
1x 76,2mm Obr. 36* 6 os
[PLT] x3
50 os / 18 os
2x Maxim 8os
1x 107mm 6 os
1x 45mm 4 os
Image
11. Kompania Piechoty
Poborowa Kompania Piechoty
(第11歩兵中隊 , "Dai 11 hohei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Haramara Yoshido, Starogwardzista, lis pustyni, 40
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 5,5-11,5 (+1) (0,8) (0,88-3,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Madsen M02 (7-12 +1)
Mołotow (0-8)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM mtr 12 os
[PLT] x3
60 os
Image
12. Kompania Piechoty
Poborowa Kompania Piechoty
(第12歩兵中隊 , "Dai 12 hohei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Jahimazu Takadi, Komandos, bojowa bandana, 81
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 5,5-11,5 (+1) (0,8) (0,88-3,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Madsen M02 (7-12 +1)
Mołotow (0-8)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
Organizacja:
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM mtr 12 os
[PLT] x3
60 os
Image
13. Kompania Piechoty
Poborowa Kompania Piechoty
(第13歩兵中隊 , "Dai 13 hohei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Takeuhi Hayachi, Czarodziej log, lis pustyni, 45
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 5,5-11,5 (+1) (0,8) (0,88-3,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Madsen M02 (7-12 +1)
Mołotow (0-8)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM mtr 12 os
[PLT] x3
60 os

20. Ludowy Batalion Piechoty
(第20人民歩兵大隊)
(Dai 20 jinmin hohei daitai)
Dowódca: Rikugun-Shōsa Boćkai Bocianoshi, Starogwardzista, ranger, 7
Stacjonuje w: ---
Stan osobowy: 450/178 [628]
ImageImageImage
20. Kompania Broni
Poborowa Kompania CKM
(武器の20番目の会社, "Buki no 20-banme no kaisha")
Dowódca: Rikugun-Tai-i SaSai Troopegawa, Doktryna def, ranger, 82
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 2-8 (0,7-3,7) (3,74-13,6)
Stan osobowy: 150/88 [238]
Sprzęt:
Mosin-Wasureta (2-8)
3x 45mm Obr. 32/38 (0,15-0,7)
8x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
3x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x 76mm armata pułkowa M1927 (H) (0,21-0,34)
1x 76,2mm Obr. 36* (0,25-1,5)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x76mm M1927 (H) 10 os
2x Maxim 8os
1x 76,2mm Obr. 36* 6 os
[PLT] x3
50 os / 18 os
2x Maxim 8os
1x 107mm 6 os
1x 45mm 4 os
Image
21. Kompania Piechoty
Poborowa Kompania Piechoty
(第21歩兵中隊 , "Dai 21 hohei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Aresai Andriejachi, Czarodziej log, miejski szczur, 60
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 4-9 (0,8) (0,88-3,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Mołotow (0-8)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM mtr 12 os
[PLT] x3
60 os
Image
22. Kompania Piechoty
Poborowa Kompania Piechoty
(第22歩兵中隊 , "Dai 22 hohei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Edkachi Bieskaileszkai, Specjalista zimowy, miejski szczur, 37
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 4-9 (0,8) (0,88-3,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Mołotow (0-8)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
Organizacja:
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM mtr 12 os
[PLT] x3
60 os
ImageImageImage
23. Kompania Piechoty
Poborowa Kompania Piechoty
(第23歩兵中隊 , "Dai 23 hohei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Sakagawa Ikeda, Inżynier, świętokrzyski, 49
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 4-9 (0,8) (0,88-3,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Mołotow (0-8)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM mtr 12 os
[PLT] x3
60 os

30. Ludowy Batalion Piechoty
(第30人民歩兵大隊)
(Dai 30 jinmin hohei daitai)
Dowódca: Rikugun-Shōsa Wada Kaneko, Czarodziej log, bojowa bandana, 17
Stacjonuje w: ---
Stan osobowy: 450/178 [628]
ImageImageImage
30. Kompania Broni
Poborowa Kompania CKM
(武器の30番目の会社, "Buki no 30-banme no kaisha")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Abemori Makamiura, Doktryna def, ranger, 16
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 2-8 (0,7-3,7) (3,74-13,6)
Stan osobowy: 150/88 [238]
Sprzęt:
Mosin-Wasureta (2-8)
3x 45mm Obr. 32/38 (0,15-0,7)
8x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
3x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x 76mm armata pułkowa M1927 (H) (0,21-0,34)
1x 76,2mm Obr. 36* (0,25-1,5)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x76mm M1927 (H) 10 os
2x Maxim 8os
1x 76,2mm Obr. 36* 6 os
[PLT] x3
50 os / 18 os
2x Maxim 8os
1x 107mm 6 os
1x 45mm 4 os
ImageImageImage
31. Kompania Piechoty
Poborowa Kompania Piechoty
(第31歩兵中隊 , "Dai 31 hohei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Yoshida Hara, Czarodziej log, góral, 70
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 4-9 (0,8) (0,88-3,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Mołotow (0-8)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM mtr 12 os
[PLT] x3
60 os
ImageImageImage
32. Kompania Piechoty
Poborowa Kompania Piechoty
(第32歩兵中隊 , "Dai 32 hohei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Matsuda Goto, Czarodziej log, bojowa bandana, 38
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 4-9 (0,8) (0,88-3,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Mołotow (0-8)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
Organizacja:
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM mtr 12 os
[PLT] x3
60 os
ImageImageImage
33. Kompania Piechoty
Poborowa Kompania Piechoty
(第33歩兵中隊 , "Dai 33 hohei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Yamakato Nakayama, Szybka głowa, bojowa bandana, 89
EXP 46 MOR 78
Skuteczność: 4-9 (0,8) (0,88-3,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Mołotow (0-8)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM mtr 12 os
[PLT] x3
60 os
40. Batalion Górski
(第40山大隊 )
(Dai 40 yama daitai)
Dowódca: Rikugun-Shōsa Fujii Takeuchi, Niszczyciel fortec, góral, 43
Stacjonuje w: ---
Stan osobowy: 840/168 [1008]
Image
41. Kompania Górska
Piechota górska
(41番目の山岳会社 , "41-Banme no sangaku kaisha")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Ishida Murakami, Specjalista zimowy, góral, 94
EXP 59 MOR 88
Skuteczność: 5,5-10,5 (+1) (0,8) (0,86-4,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Madsen M02 (7-12) +1
Koktail Mołotowa (0-0,8)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM MRT 12 os
[PLT] x3
60 os
ImageImageImage
42. Kompania Górska
Piechota górska
(42番目の山岳会社 , "42-Banme no sangaku kaisha")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Fuira Takashida, Czarodziej log, góral, 69
EXP 59 MOR 88
Skuteczność: 5,5-10,5 (+1) (0,8) (0,86-4,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Madsen M02 (7-12) +1
Koktail Mołotowa (0-0,8)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM MRT 12 os
[PLT] x3
60 os
Image
43. Kompania Górska
Piechota górska
(43番目の山岳会社 , "43-Banme no sangaku kaisha")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Ishida Murakami, Inżynier, góral, 1
EXP 59 MOR 88
Skuteczność: 5,5-10,5 (+1) (0,8) (0,86-4,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Madsen M02 (7-12) +1
Koktail Mołotowa (0-0,8)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM MRT 12 os
[PLT] x3
60 os
ImageImageImage
44. Kompania Górska
Piechota górska
(44番目の山岳会社 , "44-Banme no sangaku kaisha")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Inoue Sakamoto, Doktryna def, świętokrzyski, 34
EXP 59 MOR 88
Skuteczność: 5,5-10,5 (+1) (0,8) (0,86-4,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Madsen M02 (7-12) +1
Koktail Mołotowa (0-0,8)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
2x PBHM MRT 12 os
[PLT] x3
60 os
ImageImageImage
401. Konny Pluton Rozpoznania
Konny zwiad
(401馬偵察小隊, "401 Uma teisatsu shōtai")
Dowódca: Rikugun-Shōi Tamori Kaito
EXP 54 MOR 83
Skuteczność: 4 - 9
Stan osobowy: 50 [50]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Średnie konie (100%)
Image
402. Pluton Saperów
Zmotoryzowani saperzy
(402サッパー小隊, "402 Sappā shōtai")
Dowódca: Rikugun-Shōi Natako Onaeda
EXP 51 MOR 80
Skuteczność: 4-9
Stan osobowy: 50 [50]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Gaz-AAA (Średnie, 100%)
1x Most pontonowy
Image
101. Bateria Górska
Armaty górskie, lekkie
(101山砲台, "101 Yama hōdai")
Dowódca: Rikugun-Shōi Abe Hayashi
EXP 51 MOR 80
Skuteczność:(0,72 - 3,84)
Stan osobowy: 48 [48]
Sprzęt:
8x 76,2mm M1909 (G)
Biedki konne
Image
104. Bateria Przeciwpancerna
Bateria ppanc, biedki konne
(104番目の対戦車用バッテリー, "104-Banme no taisen shayō batterīi")
Dowódca: Rikugun-Shōi Uehara Akiko
EXP 51 MOR 80
Skuteczność: (0,6 - 5,4)
Stan osobowy: 32 [32]
Sprzęt:
4x 45mm Obr. 32/38 (0,15-0,7)
4x 4.7cm Böhler* (0-0,65)
Biedki konne
Batalion Kawalerii Pancernej Gwardii
(装甲警備隊騎兵大隊)
(Sōkō keibitai kihei daitai)
Dowódca: Rikugun-Shōsa Matsumoto Okamoto, Dowódca czołgów, ranger, 79
Stacjonuje w: ---
Stan osobowy: 660/138 [798]
ImageImageImage
1. Kompania Pancerna Gwardii
Pancerna Gwardyjska
(1.装甲警備隊, "Dai 1 Sōkō keibitai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Hashimoto Sakamoto, Dowódca czołgów, góral, 56
EXP 59 MOR 88
Sprzęt: 116 (+4) x BT-5
Skuteczność: 9-11
Stan osobowy: 60 [60]
Organizacja:
[HQ]
1x BT-5 (6 os)
4x BT-5 (Rezerwa, 12 os.)
[PLT] x3
5x BT-5 (12 os)
ImageImageImageImageImage
11 Kompania Kawalerii Gwardii
Kawaleria Gwardyjska
(第11警備隊騎兵中隊, "Dai 11 keibitai kihei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Nakagawa Shibata, Szybka głowa, świętokrzyski, 22
EXP 62 MOR 91
Skuteczność: 5,5-10,5 (0,8) (1,01-3,84)
Stan osobowy: 180/24 [144]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Madsen M02 (7-12) +1
Koktail Mołotowa (0-0,8)
Średnie konie (100%)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
1x Cannone da 75/32 modello 37 (+) (0,21-0,84)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
1x Cannone da 75/32 modello 37 (+)
[PLT] x3
60 os
ImageImageImageImageImage
12 Kompania Kawalerii Gwardii
Kawaleria Gwardyjska
(第12警備隊騎兵中隊, "Dai 12 keibitai kihei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Aoki Sakai, Czarodziej log, lis pustyni, 8
EXP 62 MOR 91
Skuteczność: 5,5-10,5 (0,8) (1,01-3,84)
Stan osobowy: 180/24 [144]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Madsen M02 (7-12) +1
Koktail Mołotowa (0-0,8)
Średnie konie (100%)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
1x Cannone da 75/32 modello 37 (+) (0,21-0,84)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
1x Cannone da 75/32 modello 37 (+)
[PLT] x3
60 os
ImageImageImageImageImage
13 Kompania Kawalerii Gwardii
Kawaleria Gwardyjska
(第13警備隊騎兵中隊, "Dai 13 keibitai kihei chūtai")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Ito Katawara, Czarodziej log, świętokrzyski, 30
EXP 62 MOR 91
Skuteczność: 5,5-10,5 (0,8) (1,01-3,84)
Stan osobowy: 180/24 [144]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Madsen M02 (7-12) +1
Koktail Mołotowa (0-0,8)
Średnie konie (100%)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
1x Cannone da 75/32 modello 37 (+) (0,21-0,84)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim CKM 8 os
1x Cannone da 75/32 modello 37 (+)
[PLT] x3
60 os
ImageImageImageImageImage
111. Konny Pluton Rozpoznania
Konny zwiad
(111馬偵察小隊, "111 Uma teisatsu shōtai")
Dowódca: Rikugun-Shōi Shasaki Murakada
EXP 54 MOR 83
Skuteczność: 4 - 9
Stan osobowy: 50 [50]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Średnie konie (100%)
ImageImageImageImageImage
112. Pluton Saperów
Zmotoryzowani saperzy
(112サッパー小隊, "112 Sappā shōtai")
Dowódca: Rikugun-Shōi Hashizaki Shimizu
EXP 51 MOR 80
Skuteczność: 4-9
Stan osobowy: 50 [50]
Sprzęt:
AWS-36 (4-9)
Gaz-AAA (Średnie, 100%)
1x Most pontonowy
JEDNOSTKI NIEZALEŻNE
(独立したユニット)
(Dokuritsu shita yunitto)
Image
102. Bateria Przeciwpancerna
Zmotoryzowana bateria ppanc
(102番目の対戦車用バッテリー, "102-Banme no taisen shayō batterīi")
Dowódca: Rikugun-Shōi Ota Ogawa
EXP 51 MOR 80
Skuteczność: (1,6 - 8,8)
Stan osobowy: 40 [40]
Sprzęt:
4x 45mm Obr. 32/38 (0,15-0,7)
4x 76,2mm Obr. 36* (0,25-1,5)
Gaz-AAA (Średni, 100%)
Image
103. Bateria Artylerii Średniej
Zmotoryzowana bateria artylerii
(103中型砲台, "103 Chūgata hōdai")
Dowódca: Rikugun-Shōi Nashikano Harada
EXP 51 MOR 80
Skuteczność: (2,72 - 8,64)
Stan osobowy: 64 [64]
Sprzęt:
8x 107mm armata polowa M1910/30
Gaz-AAA (Średni, 100%)
Image
105. Zmot. Bateria Przeciwlotnicza
Zmotoryzowana bateria plot
(105番目の電動対空砲, "105-Banme no dendō tai kūhō")
Dowódca: Rikugun-Shōi Joō Yanusu
EXP 51 MOR 80
Skuteczność: 50%/22%/-
Stan osobowy: 7 pojazdów / 28 [28]
Sprzęt:
7x GAZ Maxin 4M (50%/22%/-)
Image
51. Kompania Straży Granicznej
Nieregularna Kompania Piechoty
(ボーダーガードの51番目の会社 , "Bōdāgādo no 51-banme no kaisha")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Saburo Wadaono, Niszczyciel fortec, Czarodziej log, góral, 92
EXP 41 MOR 60
Skuteczność: 4-9 (0) (0,88-3,64)
Stan osobowy: 180/30 [220]
Sprzęt:
SWT-40 (4-9)
4x Type 3 CKM (0,3-1,2)
Organizacja:
[HQ]
10 os
4x Type 3 CKM 12 os
[PLT] x3
60 os
Image
52. Kompania Straży Granicznej
Nieregularna Kompania Piechoty
(ボーダーガードの51番目の会社 , "Bōdāgādo no 51-banme no kaisha")
Dowódca: Rikugun-Tai-i Shimano Yamada, Niszczyciel fortec, bojowa bandana, 89
EXP 41 MOR 60
Skuteczność: 2-8 (0) (0,88-3,64)
Stan osobowy: 180/30 [210]
Sprzęt:
Mosin-Wasureta (2-8)
2x Maxim-Tokarev M1910 (0,4-1,5)
2x 107mm PBHM (0,04 – 0,32)
Organizacja:
[HQ]
10 os
2x Maxim-Tokarev 8 os.
2x 107mm PBHM 12 os.
[PLT] x3
60 os


Rangi i funkcje z tłumaczeniem (dla sił ladowych i powietrznych):
陸軍少佐 (Rikugun-Shōsa) - Major, dowódca batalionu
陸軍大尉 (Rikugun-Tai-i) - Kapitan, dowódca kompanii (lub skrzydła)
陸軍中尉 (Rikugun-Chūi) - Porucznik, dowódca plutonu / baterii (lub pierwszy pilot)
陸軍少尉 (Rikugun-Shōi) - Podporucznik, dowódca plutonu (lub drugi pilot)

Więcej informacji - Wiki

Dowódcy rezerwowi sił lądowych:
Rikugun-Tai-i ---
Rikugun-Tai-i ---


Sprzęt w linii:
2x Most pontonowy
1,8x Ciężarówka średnia (GAZ-AAA)
60x M1910 Maxim-Tokarew CKM
20x BT-5
17x 45mm Obr. 32/38
7x 76,2mm Obr. 36*
4x 4.7cm Böhler
37x 107mm PBHM-38
8x 76,2mm M1909 (G)
6x 76mm armata pułkowa M1927 (H)
8x 107mm armata polowa M1910/30
7x GAZ Maxim M4


Sprzęt w rezerwie:
7x Type 3 CKM
4x BT-5
8x 45mm Obr. 32/38
2x 76,2mm Obr. 36*
1x 107mm PBHM-38
2x 76,2mm M1909 (G)
4x 76mm armata pułkowa M1927 (H)
2x 107mm armata polowa M1910/30

4x 10.5 cm Haubits m/24 (H) (uszkodzone)
1x 4.7cm Böhler

Arisaka Type 38 (2-8) dla 2 kompanii
Beretta M1918 (2-4 +2) dla 1 plutonu
Utrzymanie sprzętu: 10,09mln
Last edited by PrzemoC on Sat Jun 11, 2022 5:26 pm, edited 59 times in total.

PrzemoC
Gracz
Posts: 103
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: WASURETA HITOBINO SOBIETO - ZACHÓD

Post by PrzemoC » Mon Sep 13, 2021 8:39 am

Ludowe Siły Powietrzne Wasureta Hitobino Sobieto (人民空軍ワルレットひとびのソビエト) Image
Doktryny lotnicze:
POWIETRZNE SKUPIENIE LEKKIE
A-EXP +8 A-MOR +10
Latający cyrk
A-EXP +6 A-MOR +7
MAŁY, ALE WARIAT
A-EXP +5 A-MOR +8
WALKA KOŁOWA
A-EXP +6

PRZECHWYCENIE POLA WALKI
A-EXP +5 A-MOR +7
Bombardowania nurkujące
A-EXP +10
Straffing
A-EXP +3
Modyfikator A-EXP/A-MOR:
A-EXP +43 A-MOR +32
Bazowy A-EXP/A-MOR:
A-EXP 93 A-MOR 82
Modyfikatory rozkazów powietrznych:
„Air Scrambling” +5%
„Offensive split” +10%
„Bombardowanie taktyczne” +10%
„Wsparcie bezpośrednie” +17%
„High/Low Yoyo” +7%
Rozkaz „Barrel Roll” +10%
Wszystkie rozkazy powietrzne +5%
Rozkaz „Hineri Komi” zostaje odblokowany
Inne bonusy z doktryn:
(Wszystkie już wliczone do statystyk!)
(Wszystkie skuteczności liczone od sztuki!)
- Unik +9%
- Unik bombowców +7%
- Cena myśliwców -5%
- Airframe wszystkich myśliwców +5
- Przeżywalność myśliwców +5 na korzyść
- Samoloty CAS oraz bombowce lekkie dalszy A-EXP +3
- fikcyjny modyfikator ilości samolotów +1 dla dużej walki
- szansa na rozbicie przy niebezpiecznych manewrach maleje o połowę
- Modyfikator Bazowy Ląd wzrasta o 1/5 swojej wartości,
- Cena bomb konwencjonalnych do 1000kg włącznie -20%

Image
1. Oddział Myśliwców
(ファーストファイタースクワッド, "Fāsutofaitāsukuwaddo")
Maszyny: 13x Polikarpow I-16
Dowódca: Rikugun-Tai-i Kimura Endo, Spotter, 75
A-EXP 93 A-MOR 82
Stacjonuje w: ---
Skuteczności:
Skuteczność bazowa:

Code: Select all

Mod. ląd...88%
Zasięg.....700km
Vmax.......525
A-F (N)....13-19
A-F (Ś)....15-21
A-F (W)....6-12
Unik.......56-76%
Zn/Usz.....60/40
Sloty......0/12
Skuteczność z bonusami:

Code: Select all

Mod. ląd...88%
Zasięg.....700km
Vmax.......525
A-F (N)....18-24
A-F (Ś)....20-26
A-F (W)....11-17
Unik.......65-85%
Zn/Usz.....55/45
Sloty......0/12
Wariant myśliwski (standard):

Code: Select all

Mod. ląd...88%
Zasięg.....700km
Vmax.......525
A-F (N)....16-21
A-F (Ś)....18-23
A-F (W)....9-14
Unik.......57-77%
Zn/Usz.....55/45
Sloty......6/12
Broń.......4xShKAS (Lekka) (0,13/0,00)
Celność....84%
Broń.......1xBerezin BS/UB 12,7 (0,11/0/04)
Celność....72%
Skut.CAS...0,24/0,04

Image
2. Oddział Myśliwców
(セカンドファイタースクワッド, "Sekandofaitāsukuwaddo")
Maszyny: 13x Polikarpow I-16
Dowódca: Rikugun-Tai-i Kanji Yamaguchi, Starogwardzista, 48
A-EXP 93 A-MOR 82
Stacjonuje w: ---
Skuteczności:
Tak samo jak w 1 oddziale.
Image
1. Oddział Wielozadaniowy
(最初のマルチタスクチーム, "Saisho no maruchitasukuchīmu")
Maszyny: 12x Polikarpow R-5
Dowódca: Rikugun-Tai-i Watanabe Goto, Niszczyciel flot, 1
A-EXP 96 A-MOR 82
Stacjonuje w: ---
Skuteczności:
Skuteczność bazowa:

Code: Select all

Mod. ląd...165%
Zasięg.....800km
Vmax.......228
A-F (N)....3-10
A-F (Ś)....4-12
A-F (W)....6-15
Unik.......43-60%
Zn/Usz.....65/35
Sloty......0/2 0/4
Skuteczność z bonusami:

Code: Select all

Mod. ląd...165%
Zasięg.....800km
Vmax.......228
A-F (N)....3-10
A-F (Ś)....4-12
A-F (W)....6-15
Unik.......52-69%
Zn/Usz.....60/40
Sloty......0/2 0/4
Wariant CAS:

Code: Select all

Mod. ląd...198%
Zasięg.....800km
Vmax.......228
A-F (N)....0-5
A-F (Ś)....0-7
A-F (W)....1-10
Unik.......52-59%
Zn/Usz.....60/40
Sloty......2/2 4/4
Broń.......2xShKAS (Lekka) (0,08/0,00)
Broń.......250kg (0,72/0,62)
Celność....75%
Skut.CAS...1,58/1,22
Image
2. Oddział Wielozadaniowy
(番目のマルチタスクチーム, "Banme no maruchitasukuchīmu")
Maszyny: 1x YaK-9
6x Ławoczkin Ła-5

Dowódca: Rikugun-Tai-i Abe Ishikawa, Wybitny Taktyk, 71
A-EXP 93 A-MOR 82
Stacjonuje w: ---
Skuteczności:
Skuteczność bazowa:

Code: Select all

Mod. ląd...112%
Zasięg.....765km
Vmax.......638
A-F (N)....14-24
A-F (Ś)....20-28
A-F (W)....4-12
Unik.......75-92%
Zn/Usz.....60/40
Sloty......0/12
Skuteczność z bonusami:

Code: Select all

Mod. ląd...134%
Zasięg.....765km
Vmax.......638
A-F (N)....19-29
A-F (Ś)....25-33
A-F (W)....9-117
Unik.......84-101%
Zn/Usz.....55/45
Sloty......0/12
Wariant myśliwski Ła-5:

Code: Select all

Mod. ląd...112%
Zasięg.....765km
Vmax.......638
A-F (N)....17-27
A-F (Ś)....23-31
A-F (W)....5-15
Unik.......73-92%
Zn/Usz.....55/45
Sloty......6/12
Broń.......2xShKAS (Lekka) (0,08/0,00)
Celność....75%
Broń.......2x12,7 Berezin BS/UB  (Średni) (0,17/0,07)
Celność....80%
Skut.CAS...0,29/0,9
Wariant myśliwski YaK-9:

Code: Select all

Mod. ląd...84%
Zasięg.....910km
Vmax.......600
A-F (N)....20-31
A-F (Ś)....22-32
A-F (W)....10-17
Unik.......70-92%
Zn/Usz.....55/45
Sloty......6/6
Broń.......2xShKAS (Lekka) (0,08/0,00)
Celność....75%
Broń.......2x12,7 Berezin BS/UB  (Średni) (0,17/0,07)
Celność....80%
Skut.CAS...0,29/0,9
Image
1. Skrzydło Rozpoznawcze
(最初の偵察棟, "Saisho no teisatsu-tō")
Maszyny: 3x Polikarpow R-5 Zwiadowczy
Dowódca: Rikugun-Tai-i Kimura Endo, Spotter, 7
A-EXP 96 A-MOR 82
Stacjonuje w: ---
Skuteczności:
Skuteczność bazowa:

Code: Select all

Mod. ląd...165%
Zasięg.....800km
Vmax.......228
A-F (N)....3-10
A-F (Ś)....4-12
A-F (W)....6-15
Unik.......43-60%
Zn/Usz.....60/40
Sloty......0/2 0/4
Image
3. Oddział Wielozadaniowy
(最初のマルチタスクチーム, "Saisho no maruchitasukuchīmu")
Maszyny: 2x Ił-2
Dowódca: Rikugun-Tai-i Kobayashi Yamada, Niszczyciel czołgów, 96
A-EXP 96 A-MOR 82
Stacjonuje w: ---
Skuteczności:
Skuteczność bazowa:

Code: Select all

Mod. ląd...176%
Zasięg.....765km
Vmax.......410
A-F (N)....2-8
A-F (Ś)....3-12
A-F (W)....4-13
Unik.......43-65%
Zn/Usz.....50/50
Sloty......0/10
Skuteczność z bonusami:

Code: Select all

Mod. ląd...176%
Zasięg.....765km
Vmax.......410
A-F (N)....2-8
A-F (Ś)....3-12
A-F (W)....4-13
Unik.......52-74%
Zn/Usz.....50/50
Sloty......10/10
Wariant CAS:

Code: Select all

Mod. ląd...176%
Zasięg.....765km
Vmax.......410
A-F (N)....0-0
A-F (Ś)....0-0
A-F (W)....0-0
Unik.......7-29%
Zn/Usz.....50/50
Sloty......5/10 10/10
Broń.......2-ShKAS (Lekka) (0,08/0,00)
Celność....75%
Broń.......1-ShVAK 23mm (Ciężka) (0,24/0,2)
Celność....72%
5x Bomba 50kg (0,28/0,12)
Skut.CAS...3,63/1,69

Dowódcy rezerwowi korpusu powietrznego:
Dowódca: Rikugun-Tai-i Wada Hasegawa, Niszczyciel flot, 26


Sprzęt lotniczy w rezerwie:
3x I-16
3x I-16 Uszkodzony
1x R-5 Uszkodzony
5x R-5 Zwiadowczy
11x 2-ShKAS 7,62
7x 4-ShKAS 7,62
2x 1-Berezin BS/UB 12,7
1x 2-Berezin BS/UB 12,7
4x 1-ShVAK 23mm
10x 50kg
12x 250kg
Last edited by PrzemoC on Tue Jul 12, 2022 1:35 pm, edited 22 times in total.

PrzemoC
Gracz
Posts: 103
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: WASURETA HITOBINO SOBIETO - ZACHÓD

Post by PrzemoC » Mon Sep 13, 2021 8:40 am

Ludowa Marynarka Wojenna Wasureta Hitobino Sobieto (人民解放軍海軍ワルレタひとびのソビエト) Image
Image

Rangi i funkcje z tłumaczeniem:
海軍中佐 (Kaigun-chūsa) - Kapitan, dowódca okrętu i formacji
海軍少佐 (Kaigun-shōsa) - Kapitan, dowódca okrętu
兵曹長 (Heisōchō) - Chorąży, dowódca okrętu pomocniczego

Więcej informacji - Wiki

Dowódcy rezerwowi marynarki:
Kaigun-chūsa Ono Okamura, Bicz na rekiny, 39
Last edited by PrzemoC on Wed Sep 15, 2021 1:51 pm, edited 3 times in total.

PrzemoC
Gracz
Posts: 103
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: WASURETA HITOBINO SOBIETO - ZACHÓD

Post by PrzemoC » Wed Sep 15, 2021 9:05 am

Wszelkie zmiany (aktualizowane co turę):
Tura "0":
Tura 0 wrote:Zmiana SEP ogólnego i przemysłowego:
> 26 ---> 26,650 mln
> SEP przemysłowy 19 ---> 19,323 mln
Początkowy dochód miesięczny: 60,973 mln
I kwartał 1944:
Styczeń wrote:Duma -0,1 (1,1--->1,0)
Poparcie -0,1 (1,1--->1,0)
Luty wrote: Poparcie +0,3 (1,0--->1,3)
Opracowano doktrynę "Kuolema Viholliselle"
Marzec wrote: +0,1 poparcia (1,0 ---> 1,1)
+0,1 dumy (1,3 ---> 1,4)
Stabilność o +5% (60% ---> 65%)
Opracowano doktrynę "Bombardowanie nurkowe"
SEP przed: 26,650+19,323 = 45,973
SEP po: 28,000+19,960 = 47,960
Miedź + 10 000
Kable miedź. + 950 000
Met. Ciężkie + 20 000
Podsumowanie gospodarcze za I kwartał
II kwartał 1944:
Kwiecień wrote:Zakończono finansowanie budowy fabryki rowerów w Ishinosu
Opracowano doktrynę "Mały, ale wariat"
Opracowano doktrynę "Ukierunkowanie natarcia"
Duma +0,1 (1,4)
Stabilność +5% (70%)
Maj wrote:Opracowano doktrynę "Levee en masse"
Duma -0,1 (1,3)
poparcie -0,1 (0,9)
Czerwiec wrote: Duma +0,1 (1,4)
SEP przed: 28,000+19,960 = 47,960
SEP po: 29,708+20,359 = 50,067
Rowery +0,25mln (4,25mln)
III kwartał 1944:
Lipiec wrote:Duma +0,2 (1,6)
Poparcie +0,1 (1,0)
Poparcie +0,1 (1,1)
Stabilność -10% (60%)
Sierpień wrote:Duma -0,2 (1,4)
Poparcie +0,4 (1,5)
Stabilność -5% (55%)
Wrzesień wrote:Duma +0,1 (1,5)
Stabilność +5% (60%)
Wprowadzono doktrynę "HAIBOKU NO KUTSUJOKU"
IV kwartał 1944:
Październik wrote:Poparcie +0,1 (1,6)
Stabilność +5% (65%)
Wprowadzono doktrynę "STRAFFING"
Listopad wrote:Poparcie +0,1 (1,7)
Stabilność -5% (60%)
Grudzień wrote: Stabilność +5%
Duma +0,1 (1,6)
Poparcie +0,1 (1,8)
SEP przed: 28,222+20,120
SEP po: 29 153 + 20 341
SEP wraz z Seibunoka: 30,153 + 21,091 = 51,244
I kwartał 1945:
Styczeń wrote:Poparcie -0,1 (1,9 ---> 1,8)
Stabilność +10%
Luty wrote:Poparcie +0,2 (1,8 ---> 2,0)
Duma +0,2 (1,7 ---> 1,9)
Stabilność -15% (65%)
Marzec wrote: Duma +0,1 (1,9 ---> 2,0)
Stabilność +5% (70%)
SEP:
Było: 30,153 + 21,091 = 51,244
Jest: 31 410 + 22 252 = 53 691
II kwartał 1945:
będzie

Post Reply